Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Σ.Ε.Π.Β.Ε) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές στο πλαίσιο του ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ» στο πλαίσιο του έργου «SME Pipeline – Creating project pipeline for SME Development, financed by EU Structural Funds», ενταγμένου στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007 – 2013

1. Αναθέτουσα Αρχή: Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος, ΒΕΠΕ Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης Κτίριο Γ2 55535, Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 365130 2310 365130, fax. 2310 365133, E-mail: [email protected]
2. Προϋπολογισμός έργου: 116.460 (Ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
3. Τόπος παροχής υπηρεσιών: Στην έδρα του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο τεύχος της Διακήρυξης.

4. α. Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση/κοινοπραξία αυτών, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Ν. 2513/1997).
β.
Τα Νομικά Πρόσωπα που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, θα πρέπει να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών που θα είναι υπεύθυνα για την παροχή των υπηρεσιών.
5. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου, όπως ορίζει η Διακήρυξη.

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
7. Διάρκεια της σύμβασης: έως 28/02/2013.
8. α) Τα έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται από: Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος, ΒΕΠΕ Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης Κτίριο Γ2 55535, Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 365130 2310 365130 , fax. 2310 365133, E-mail: [email protected] κ. Κανάκη Στέλλα 9πμ-5μμ όλες τις εργάσιμες ημέρες. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.Δ. 118/07, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας.
β) Οι προσφορές υποβάλλονται στο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος
, ΒΕΠΕ Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης Κτίριο Γ2 55535, Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 365130 2310 365130 , fax. 2310 365133, E-mail:[email protected], είτε ιδιοχείρως είτε με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) ως την 23/5/2011, Ώρα: 12:00.
9. Εγγυήσεις: Εγγυητική συμμετοχής ύψους 5 % της προϋπολογισθείσας αξίας συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
10. Βασικοί τρόποι χρηματοδότησης και πληρωμών. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη.
11. Νομική μορφή αναδόχου. Ο ανάδοχος είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπως ορίζεται στο (4) και στη δημοσίευση της Διακήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Η Ένωση/Κοινοπραξία δεν υποχρεούται να περιβληθεί ιδιαίτερης νομικής μορφής προκειμένου να υποβάλει Προσφορά.
12. Κατ’ ελάχιστον πληροφοριακά στοιχεία και διατυπώσεις σχετικά με την κατάσταση του κάθε υποψηφίου που θα απαιτηθούν για την αξιολόγηση: Όπως αναφέρονται στη Διακήρυξη.
13. Περίοδος κατά την οποία ο υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά του: έως (120) ημέρες προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού
14. Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα προσφορά, σύμφωνα με τη Διακήρυξη.
15. Γλώσσα του Διαγωνισμού: Ελληνική
16. Ημερομηνία δημοσίευσης Διακήρυξης: 21/04/2011
17. Η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον συντρέχει λόγος διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της διαδικασίας σ’ οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό να γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα στους συμμετέχοντες.
18. Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος, (www.sepve.org.gr).

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΕΠΕ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κτίριο Γ2, Τ.Θ. 60526 Θέρμη
Τ.Κ.: 570 01
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κανάκη Στέλλα
ΤΗΛ.: 2310 365130
Fax: 2310 365133
EMAIL: [email protected] – URL: www.sepve.org.gr