Η Ερευνητική Μονάδα Αστικής και Περιφερειακής Καινοτομίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (URENIO) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στη διαδικτυακή πύλη “Στρατηγική Ευφυΐα για τον κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών”, που χάρη συντομίας θα ονομάζεται “πύλη”, είναι ορθά και πλήρη, αλλά δεν έχει καμία ευθύνη για ενδεχόμενο λάθος ή παράλειψη στοιχείων και/ή ευθύνη σχετικά με την ακρίβεια και αξιοπιστία των παραπάνω πληροφοριών και στοιχείων ή ευθύνη προερχόμενη άμεσα ή έμμεσα από την χρήση των παραπάνω πληροφοριών και στοιχείων ή από τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη.Επίσης, το URENIO δεν έχει καμία ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται στις ανακοινώσεις των εταιρειών, στο περιεχόμενο των οποίων δεν επεμβαίνει αλλά τις δημοσιεύει αυτούσιες. Κατά συνέπεια πιθανές προσβολές δικαιωμάτων τρίτων από το περιεχόμενο των ανακοινώσεων συνιστούν αποκλειστική ευθύνη του συντάκτη στην πηγή της ανακοίνωσης.

Η Ερευνητική Μονάδα URENIO δεν ευθύνεται επίσης για το περιεχόμενο ή την ακρίβεια των στοιχείων των καταχωρίσεων/διαφημίσεων που εμφανίζονται στη διαδικτυακή πύλη. Κατά συνέπεια πιθανές προσβολές δικαιωμάτων τρίτων από το περιεχόμενο των διαφημιστικών ή μη καταχωρήσεων συνιστούν αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα της καταχώρησης.

Η τροφοδότηση της πύλης με πληροφορίες είναι συνεχής και οι δημοσιευμένες πληροφορίες ενδέχεται να μην είναι επικαιροποιημένες. Το URENIO δεν εγγυάται και απεκδύεται κάθε ρητής ή σιωπηρής ευθύνης, οποιασδήποτε μορφής, έναντι τρίτων προσώπων, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης ως προς την ακρίβεια, επικαιροποίηση και πληρότητα των στοιχείων αυτών.

Όλες οι αναγραφόμενες πληροφορίες / ειδήσεις στη διαδικτυακή πύλη παρέχονται μόνο για τους σκοπούς της πληροφόρησης και δε συνιστούν αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης. Οι διασυνδέσεις με άλλους διαδικτυακούς τόπους (websites) από αυτόν της πύλης παρέχονται μόνο για πληροφόρηση και το URENIO δεν έχει καμία ευθύνη προερχόμενη από πρόσβαση σε, ή από τα αναγραφόμενα στοιχεία σε οποιαδήποτε άλλο διαδικτυακό τόπο, από και προς τον οποίο συνδέεται η παρούσα διαδικτυακή πύλη.

Αναγνωρίζεται ότι όλα τα δικαιώματα επί των πληροφοριών που εμφανίζονται στην παρούσα διαδικτυακή πύλη του URENIO αποτελούν κυριότητα των οργανισμών-πηγών πληροφορίας εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά στην καταχώρηση.

Η πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη “Στρατηγική Ευφυΐα για τον κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών” του URENIO αποτελεί επιβεβαίωση ότι έχετε κατανοήσει και αποδεχθεί τους όρους αυτούς.