Μαθησιακές Περιφέρειες: Εισαγωγή σε σύγχρονες θεωρίες χωροταξίας και περιφερειακής ανάπτυξης

Νίκος Κομνηνός, Καθηγητής Πολεοδομίας - Χωροταξίας

Περιγραφή

Το μάθημα αφορά στις νεώτερες θεωρίες περιφερειακής ανάπτυξης, περιφερειακού προγραμματισμού και χωροταξίας, που συνδέουν την ανάπτυξη των περιφερειών με την οικονομία της γνώσης, την έρευνα και την καινοτομία.

Εξετάζει θεωρίες, μεθοδολογίες και πρακτικές για την ανάπτυξη και την άσκηση περιφερειακής πολιτικής μέσω στρατηγικού προγραμματισμού και μεγάλων έργων. Στόχος του μαθήματος είναι να προσδιορισθεί το περιφερειακό περιβάλλον μέσα στο οποίο ευδοκιμούν ατομικές πρωτοβουλίες ανάπτυξης που βασίζονται στη γνώση.

Το μάθημα επικεντρώνεται στις περιφέρειες που βασίζουν την ανάπτυξή τους στη γνώση, οι οποίες αποτελούν πρότυπο περιφερειακής πολιτικής στην Ευρώπη και ευρύτερα. Κεντρικό θέμα είναι επίσης οι Ευρωπαϊκές περιφέρειες έντασης γνώσεων και οι προοπτικές ανάπτυξης και οι μεθοδολογίες στρατηγικού προγραμματισμού με ορίζοντα το 2020: αντιπροσωπευτικές περιφέρειες έντασης-γνώσεων και τεχνολογίας στην ΕΕ, καθώς και τα χαρακτηριστικά ενός νέου ευρωπαϊκού μοντέλου περιφερειακής ανάπτυξης που βασίζεται στη γνώση και την τεχνολογική καινοτομία.

Η χωρική ενότητα αναφοράς περιλαμβάνει μητροπόλεις, μικρές και μεγάλες περιφέρειες στην ΕΕ, παγκόσμιες πόλεις, πόλεις-κράτη.

Οι κύριες θεματικές ενότητες του μαθήματος είναι:

  1. Εισαγωγή. Περιφερειακή ανάπτυξη, περιφερειακός προγραμματισμός, χωροταξία
  2. Το ευρωπαϊκό πλαίσιο ανάπτυξης πόλεων και περιφερειών
  3. Μαθησιακές περιφέρειες: Ανάπτυξη πόλεων και περιφερειών στην οικονομία της γνώσης
  4. Τοπικά και περιφερειακά συστήματα γνώσεων και καινοτομίας
  5. Στρατηγικός προγραμματισμός: Βασικές έννοιες και μέθοδοι
  6. Στρατηγικός προγραμματισμός σε περιφέρειες και μητροπόλεις: Παραδείγματα και πρότυπες λύσεις απόλο τον κόσμο

*

Αναλυτική περιγραφή και βιβλιογραφία του μαθήματος 2013-2014: 2Θ3-69-Syllabus-2013-2014

***