• Έκθεση Καινοτομίας: Κεντρική Μακεδονία 2001
  Η έκθεση αυτή περιέχει την ετήσια ενημέρωση πάνω στις αναδυόμενες τάσεις στο πεδίο της "Καινοτομίας και Νέας Οικονομίας" στην Κεντρική Μακεδονία.
  Πηγή: Ερευνητική Μονάδα URENIO
 • Πίνακας Καινοτομίας: Ελλάδα 2001
  Στον πίνακα αποτελεσ΅άτων για την καινοτο΅ία στην Ελλάδα αναλύονται τα στατιστικά στοιχεία για 17 δείκτες σε τέσσερις το΅είς: ανθρώπινο δυνα΅ικό, δη΅ιουργία γνώσης, ΅ετάδοση και εφαρ΅ογή της νέας γνώσης, χρη΅ατοδότηση της καινοτο΅ίας, παραγωγή και αγορές.
  Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 • Πίνακας Καινοτομίας: Ενωμένη Ευρώπη 2001
  Στον πίνακα αποτελεσ΅άτων για την καινοτο΅ία αναλύονται τα στατιστικά στοιχεία για 17 δείκτες σε τέσσερις το΅είς: ανθρώπινο δυνα΅ικό, δη΅ιουργία γνώσης, ΅ετάδοση και εφαρ΅ογή της νέας γνώσης, χρη΅ατοδότηση της καινοτο΅ίας, παραγωγή και αγορές. Στον πίνακα αποτελεσ΅άτων απεικονίζονται επιτεύγ΅ατα και τάσεις, υπογρα΅΅ίζονται τα δυνατά ση΅εία και οι αδυνα΅ίες των επιδόσεων των κρατών ΅ελών και εξετάζεται η ευρωπαϊκή σύγκλιση στον το΅έα της καινοτο΅ίας.
  Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 • Στοιχεία για Περιφέρειες
  Πληροφορίες για τα Περιφερειακά Συστήματα Καινοτομίας και οργανισμούς που υποστηρίζουν την Καινοτομία στην Ελλάδα.
  Πηγή: Ερευνητική Μονάδα URENIO
Για να διαβάσετε τα αρχεία PDF θα χρειαστείτε τον Adobe® Acrobat® Reader® ο οποίος διανέμεται δωρεάν από την Adobe