Εργαλεία γνώσης των E-Clusters

Ένα σημαντικό θέμα στη διαδικασία υλοποίησης των καινοτόμων δράσεων είναι η ύπαρξη εργαλείων, τα οποία θα υποστηρίξουν τη διαδικασία της καινοτομίας, από τη δημιουργία ιδεών έως την έναρξη επιτυχημένων επιχειρηματικών εγχειρημάτων, καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της καινοτομίας. Συστατικά στοιχεία της διαχείρισης καινοτομίας αποτελούν η οργανωμένη παροχή τεχνικής και επιστημονικής γνώσης και η αποδοτική υλοποίηση της διαδικασίας ενσωμάτωσης των τεχνολογικών λύσεων στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Στην ιστοσελίδα αυτή παρέχονται

Οι ψηφιακοί οδηγοί

Επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου μπορούν να ενημερωθούν για τις διαδικασίες εξυγχρονισμό της διαδικασίας παραγωγής τους και την ενσωμάτωση νέων ανταγωνιστικών πρώτων υλών :

Επιχειρήσεις και ερευνητές μπορούν να ενημερωθούν για την διαδικασία προστασίας των άϋλων αγαθών


Benchmarking

Η υπηρεσία της συγκριτικής αξιολόγησης επιχειρήσεων παρέχεται στις επιχειρήσεις μεταποίησης από ένα δίκτυο πιστοποιημένων σύμβουλων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας


Το πρόγραμμα

Το E-Cluster αποτελεί δράση του Προγράμματος Καινοτόμων Δράσεων της Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο "Knowledge Clusters στην Δυτική Μακεδονία
To πρόγραμμα K-CLusters »

Φορέας υλοποίησης δράσης

Ερευνητική Μονάδα URENIO
Η Eρευνητική Mονάδα Αστικής και Περιφερειακής Καινοτομίας (URENIO) είναι ένα πανεπιστημιακό εργαστήριο για την προώθηση της έρευνας και την παροχή επιστημονικών και τεχνολογικών υπηρεσιών. Ασχολείται κυρίως με ανταγωνιστικά έργα έρευνας που ανήκουν στο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ε&Α της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στις καινοτόμες δράσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.