Ευφυής Θεσσαλονίκη

Posted by komninos at 26 February 2011 in Βιβλιογραφία

Η μελέτη “Ευφυής Θεσσαλονίκη: Σχεδιασμός Πιλοτικού Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του ΕΠΑΕ 2007-2013” ανατέθηκε από τη Γ.Γ. Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης στην Ερευνητική Μονάδα URENIO του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της προετοιμασίας και εξειδίκευσης των δράσεων για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας 2007-2013.

Η μελέτη αφορά στο σχεδιασμό ενός προτύπου σχεδίου για την ανάπτυξη δικτύων, εφαρμογών και υπηρεσιών “ευφυούς πόλης” στην ευρύτερη περιοχή της μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης, μετά από διαβούλευση και καταγραφή του ενδιαφέροντος και προτεραιοτήτων επιστημονικών, παραγωγικών, και επαγγελματικών κοινωνικών εταίρων της Θεσσαλονίκης (Αυτοδιοίκηση, Πανεπιστήμια, Επιμελητήρια, Ζώνη Καινοτομίας, φορείς ΒΕΠΕ, ΟΛΘ). Ο σχεδιασμός του έργου βασίσθηκε σε τρεις συνιστώσες: (1) σε καλές πρακτικές διεθνώς στην ανάπτυξη ευφυών πόλεων, (2) στη διαβούλευση με φορείς της Θεσσαλονίκης, και (3) στους μηχανισμούς και διαδικασίες του πλαισίου χρηματοδότησης.

Το έργο επικεντρώνεται σε επιλεγμένες συνοικίες / νησίδες καινοτομίας και επιχειρηματικότητας του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, για τις οποίες σχεδιάζει ένα περιβάλλον παροχής και διαχείρισης ψηφιακών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Οι περιοχές  καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στις οποίες επικεντρώθηκε η μελέτη είναι:

 1. Το λιμάνι Θεσσαλονίκης
 2. Το εμπορικό κέντρο της πόλης (CBD)
 3. Το campus του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 4. Η τεχνολογική συνοικία της ανατολικής Θεσσαλονίκης (Τεχνόπολη και Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ)
 5. Το αεροδρόμιο Μακεδονία.

Για τις τέσσερες πρώτες νησίδες προτείνονται ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα επικοινωνίας και σειρά ψηφιακών εφαρμογών και υπηρεσιών που βελτιώσουν τις υπηρεσίες καινοτομίας και επιχειρηματικότητας κάθε νησίδας, όπως:

 • Ανάπτυξη τοπικών δικτύων, ενσύρματων και ασύρματων, για εξασφάλιση ευρυζωνικής επικοινωνίας και πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες
 • Παροχή δωρεάν Internet στους χρήστες και επιχειρήσεις των περιοχών εφαρμογής
 • Ανάπτυξη εφαρμογών ευφυούς περιβάλλοντος
 • Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις / οργανισμούς κάθε  περιοχής: παρακολούθηση αγορών και τεχνολογιών,  ανάπτυξη ικανοτήτων και απόκτηση τεχνολογίας, ανάπτυξη νέων προϊόντων, ψηφιακές αγορές, προβολή και προώθηση προϊόντων
 • Εκπαίδευση επιχειρήσεων και οργανισμών στην ανάπτυξη και εμπλουτισμό περιεχομένου των ψηφιακών υπηρεσιών
 • Διασύνδεση νησίδων και δημιουργία κεντρικής μονάδας συντονισμού και υποστήριξης της ευφυούς Θεσσαλονίκης.

Τελική έκθεση της μελέτης (25MB, password):  Ευφυής Θεσσαλονίκη V2 – URENIO, 2009

*