Θεωρίες της Αστικότητας

Νίκος Κομνηνός, Καθηγητής Πολεοδομίας - Χωροταξίας

Βιβλιογραφία και πρόγραμμα

Η βιβλιογραφία που παρατίθεται επικεντρώνεται στα θέματα που θα παρουσιασθούν και συζητηθούν στις διαλέξεις.  Αντιστοιχεί στις θεματικές ενότητες του μαθήματος, αλλά δεν τις εξαντλεί. Σημειώσεις από τις διαλέξεις και βιβλιογραφία αλληλοσυμπληρώνονται.  Σημειώνονται τα κείμενα προς συζήτηση κάθε εβδομάδα
*

(10 Οκτ) Εισαγωγή

1. Αστικοποίηση και ανάπτυξη των πόλεων
(17 Οκτ) -Κομνηνός, Ν. (1986) “Εισαγωγικές παρατηρήσεις για τον σχηματισμό του αστικού και μητροπολιτικού χώρου”, Θεωρία Αστικότητας, Βιβλίο 1, Κεφ. 1, Αθήνα, Σύχρονα Θέματα.
-Burgess, Ε. W. “The Growth of the City: An Introduction to a Research Project”, The City Reader, Legates R.T and Stout F. (eds), London: Routledge, pp. 153-161.

(24 Οκτ) -Κομνηνός, Ν. (1993) “Αστικότητα και συσσώρευση: Το διάγραμμα μιας θεωρίας”, Τεχνοπόλεις και Στρατηγικές Ανάπτυξης στην Ευρώπη, Κεφ. 1, Αθήνα, Gutenberg, σσ. 25-39
-Savage, M., Warde, A. (2000) “Cities and uneven economic development” στο R.T. LeGates, Frederic Stout (επιμ) The City Reader, 264-277.

2. Διάρθρωση / εσωτερική οργάνωση των πόλεων
(31 Οκτ) –Κομνηνός, Ν. (1986) “Πόλη και Πολεοδομία”, Θεωρία Αστικότητας, Βιβλίο 2, Κεφ. 1, Αθήνα, Σύχρονα Θέματα.
-Λουκάκης, Π. “Σύγχρονη ελληνική πόλη: Τάσεις μεταλλαγών στη χωρική διάχυση της αστικοποίησης”.

(7 Νοε) -Κομνηνός, Ν. (1986) “Βιομηχανική αναδιάρθρωση και μεταβολή χρήσεων γης” Θεωρία Αστικότητας, Βιβλίο 1, Κεφ. 7, Αθήνα, Σύχρονα Θέματα.

3. Πολεοδομικός σχεδιασμός
(14 Νοε) -Κομνηνός, Ν. (1986) “Αστικός προγραμματισμός – Αστικός Σχεδιασμός”, Θεωρία Αστικότητας, Βιβλίο 2, Κεφ. 2 και 3, Αθήνα, Σύχρονα Θέματα, σσ. 37-62.
-Κομνηνός, Ν. (1986) “Θεσμοί πολεοδομικού σχεδιασμού”, Θεωρία Αστικότητας, Βιβλίο 2, Κεφ. 7, Αθήνα, Σύχρονα Θέματα, σσ. 171-188.

(21 Νοε) -Κομνηνός, Ν. (1986) “Αστικός σχεδιασμός στον 20ο αιώνα”, Θεωρία Αστικότητας, Βιβλίο 3, Κεφ. 2, Αθήνα, Σύχρονα
Θέματα.
-Βασενχόβεν Λ. (2002) “Η δημοκρατικότητα του σχεδιασμού του χώρου και η αμφισβήτηση του ορθολογικού “μοντέλου”, Αειχώρος, Τ. 1.1, σσ. 30-60.

4. Μοντέλα oργάνωσης και σχεδιασμού πόλεων
(28 Νοε) –Howard, E. (1902) Garden Cities of To-Morrow (London, 1902. Reprinted, edited with a Preface by F. J. Osborn and an Introductory Essay by Lewis Mumford. (London: Faber and Faber, [1946]): 50-57, 138- 147.
-Bluestone, D.M. (1988) “Detroit’s City Beautiful and the Problem of Commerce” Journal of the Society of Architectural Historians, Vol. 47, No. 3, pp. 245-262.

(5 Δεκ) –Wright, F.L. (1935) “Broadacre City: A new community plan” “, The City Reader, Legates R.T and Stout F. (eds). London: Routledge, pp. 344-349.
– Hall, P. (2002) “Le Corbusier, The City of Towers”, στο Cities of Tomorrow. Intellectual history of twentieth-century urban planning, London, Blackwell.

5. Βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων
(12 Δεκ) -LSE Cities (2012) Going Green: How cities are leading the next economy.
-LEED-ND 2009 (Leadership in Energy and Environmental Design for Neighborhood Development )
-Μπαρμπόπουλος Ν., Μηλάκης Δ., Βλαστός Θ. (2005) “Aναζητώντας τη Μορφή της Βιώσιμης Πόλης: Κριτική Προσέγγιση του Συμπαγούς Πολεοδομικού Μοντέλου”, Αειχώρος, Τ. 4.1, σσ. 20-45.

6. Πόλεις γνώσεων και τεχνολογίας / Ψηφιακές και ευφυείς πόλεις
(19 Δεκ) -Κομνηνός, Ν. (1993) “Νέοι χώροι ανάπτυξης: Τυπολογία, δυναμική, στρατηγικές», Τεχνοπόλεις και Στρατηγικές Ανάπτυξης στην Ευρώπη, Κεφ. 6, Αθήνα, Gutenberg.
-Anttiroiko, Ari-Veikko (2004) ‘Editorial: global competition of high-tech centres’, Int. J. Technology Management, Vol. 28, Nos. 3/4/5/6, 289–323.

(9 Ιαν)Κομνηνός, Ν. (2010) “Ευφυείς πόλεις – ευφυείς συνοικίες: Ένα νέο παράδειγμα σχεδιασμού των πόλεων βασισμένο στην καινοτομία και ευρυζωνικότητα”, Πόλεως Λόγος, Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 77-86.

(16 Ιαν)-Komninos, N. (2006) “The Architecture of Intelligent Cities”, Intelligent Environments 06, Institution of Engineering and Technology, 53-61.

*