Πόλεις Τεχνολογίας: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη

Νίκος Κομνηνός, Καθηγητής Πολεοδομίας - Χωροταξίας

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Μάθημα 1: Εισαγωγή. (6 Μαρτίου 2014)
Διάλεξη: Εισαγωγή στα βασικά επίπεδα του πολεοδομικού σχεδιασμού: ΓΠΣ, Πολεοδομική μελέτη, Αναπλάσεις
Άσκηση: Παρουσίαση θέματος εργασίας

Μάθημα 2 (13 Μαρτίου 2014)
Διάλεξη: Ανάλυση περιοχής σχεδιασμού – Παραδείγματα από αναπλάσεις / βελτιστοποίηση συνοικιών πόλεων
Άσκηση: Παρουσίαση περιοχής μελέτης και επίσκεψη

Μάθημα 3 (20 Μαρτίου 2014)
Διάλεξη: Αρχές σχεδιασμού κατά LEED ND: Μέρος α’
Άσκηση: Καταγραφή και ανάλυση χρήσεων γης και κυκλοφορίας

Μάθημα 4 (27 Μαρτίου 2014)
Διάλεξη: Αρχές σχεδιασμού κατά LEED ND: Μέρος β’
Άσκηση: Κεντρικές ιδέες / εναλλακτικές λύσεις επέμβασης

Μάθημα 5 (3 Απριλίου 2014)
Διάλεξη: Σταθερότυπα και πολεοδομική οργάνωση
Άσκηση: Δημιουργία προγράμματος επέμβασης: Εκτίμηση αναγκών σε γη για κοινωνική και τεχνική υποδομή, υπολογισμός επιφανειών κοινόχρηστων και κοινωφελών χρήσεων.

Μάθημα 6 (10 Απριλίου 2014)
Διάλεξη: Οργάνωση χρήσεων γης
Άσκηση: Πρόταση οργάνωσης χρήσεων γης. Επιμέρους οικιστικές ενότητες εντός της συνοικίας. Χρήσεις γης και ένταση εκμετάλλευσης γης. Γενικές σε επίπεδο ΟΤ και κοινωφελείς-κοινόχρηστοι σε επίπεδο οικοπέδου.

Μάθημα 7: Ενδιάμεση παράδοση και παρουσίαση (8 Μαίου 2014)

  • Α1. Χάρτης υφιστάμενης κατάστασης (χάρτης κλίμακας 1:2.000 ή 1:5000): Καταγραφή υφιστάμενων χρήσεων γης, στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος (Κλίμα, μικροκλίμα, γεωλογικά και υδρολογικά δεδομένα, ανάγλυφο του εδάφους, άλλα φυσικά στοιχεία όπως υπάρχοντα στοιχεία βλάστησης, ρέματα κλπ), λοιπών περιορισμών.
  • Α2. Standards, αρχές LEED και προγραμματικά μεγέθη
  • A3. Κεντρικές ιδέες και εναλλακτικές λύσεις: Γενικοί και ειδικοί στόχοι σχεδιασμού – Προτεινόμενα χαρακτηριστικά συνοικίας. Εναλλακτικές λύσεις πολεοδομικής οργάνωσης. Οδικό δίκτυο (ιεράρχηση και οργάνωση κυκλοφοριακού δικτύου), δίκτυο κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων και δίκτυο πεζοδρόμων, οργάνωση οικοδομήσιμων χώρων, όροι και περιορισμοί δόμησης, γενική πρόταση χρήσεων γης. Κριτήρια αξιολόγησης. Αξιολόγηση και επιλογή βέλτιστης λύσης
  • A4. Πρόγραμμα επέμβασης

Μάθημα 8 (15 Μαίου 2014)
Διάλεξη: Οργάνωση κυκλοφοριακού δικτύου
Άσκηση: Γενική διάταξη για οδικά δίκτυα (δομή, ροές) και λοιπών μεταφορικών μέσων κατά περίπτωση

Μάθημα 9 (22 Μαίου 2014)
Διάλεξη: Σχεδιασμός ρυμοτομικού σχεδίου
Άσκηση: Ρυμοτομικό σχέδιο για θεσμοθέτηση
Εξειδίκευση πρότασης πολεοδομικής οργάνωσης με καθορισμό ρυμοτομίας, κοινοχρήστων (συμπεριλαμβανομένων των πεζοδρόμων) και κοινωφελών χώρων, όρων δόμησης, όρια ρεμάτων και περιοχών προστασίας. Οικοδομικά τετράγωνα, δομή, μορφή και τυχόν δεσμεύσεις αυτών (προκήπια, διαγράμματα κάλυψης). Σχέδιο οικοπεδοποίησης. Διαγράμματα κάλυψης και αποτυπώματα κτιριακών όγκων.
Πολεοδομικός Κανονισμός: Κανονιστικοί όροι δόμησης (συντελεστής δόμησης, συντελεστής όγκου, μεγίστη επιτρεπόμενη κάλυψη, μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος, αρτιότητα οικοπέδων).

Μάθημα 10 (29 Μαίου 2014)
Διάλεξη: Ανοιχτοί χώροι – πράσινο. Γενική διάταξη κοινοχρήστων χώρων. Κοινωφελείς λειτουργίες και κινήσεις πεζών. Άσκηση: Σχέδια οργάνωσης δημοσίων και ελεύθερων χώρων. Μέτρα για τη προστασία του φυσικού και ιστορικού περιβάλλοντος από τις επιπτώσεις του σχεδίου.

Μάθημα 11  (5 Ιουνίου 2014)
Διάλεξη: Εφαρμογή πολεοδομικού σχεδίου
Άσκηση: Διόρθωση εργασιών

Μάθημα 12 Τελική παράδοση

  • Β1. Σχέδιο Χρήσεων Γης και Κυκλοφορίας (1:2.000). Γενικές Χρήσεις γης σε επίπεδο οικοδομικού ή κτηματογραφικού τετραγώνου και κοινωφελείς χρήσεις σε επίπεδο οικοπέδου. Οδικό δίκτυο και λοιπά δίκτυα μεταφορών (κατάσταση, δομή, ροές). Πολεοδομικές υποενότητες.
  • Β2. Σχέδιο οργάνωσης δημοσίων και ελευθέρων χώρων (1:2000)
  • Β3. Ρυμοτομικό σχέδιο (1:1000)
  • Β4. Κείμενο αξιολόγησης / βαθμολόγησης λύσης κατά LEED-ND

_