Αριστεία στην Κεντρική Μακεδονία Περιφέρεια Κεντρικής ΜακεδονίαςΕρευνητική Μονάδα URENIOΕυρωπαϊκή Ένωση
Tο Πρόγραμμα
Τα Πιλοτικά Έργα του Προγράμματος
Οι Εκθέσεις Προόδου
Οι Εκθέσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση
Τα Παραδοτέα του Προγράμματος
Υλικό Υποστήριξης
Πιλοτικά Έργα

Τεχνολογική Πρόβλεψη στην Κεντρική Μακεδονία

Επιτροπή Ερευνών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Η τεχνολογική πρόβλεψη θα αφορά οκτώ θεματικές περιοχές. Θα δημιουργηθεί βάση πληροφοριών όπου θα γίνει εισαγωγή των στοιχείων, επεξεργασία τους με κατάλληλο λογισμικό, και παρουσίαση δεικτών και αποτελεσμάτων ανά θεματική περιοχή. Παράλληλα θα γίνει και βιβλιογραφική επισκόπηση για τις επιλεγμένες περιοχές. Η Τεχνολογική πρόβλεψη θα οδηγήσει στη συγγραφή μίας έκθεσης ανά θεματική περιοχή ενώ τα αποτελέσματά της θα διαδοθούν στους ενδιαφερόμενους φορείς μέσω ενός βιβλίου, έξι σεμιναρίων, ενός work-shop, και ενός δικτυακού τόπου.

Σχεδιασμός

Στο πρώτο στάδιο του έργου θα γίνει η επιλογή των 8 θεματικών περιοχών στις οποίες θα γίνει τεχνολογική πρόβλεψη. Για κάθε θεματική περιοχή θα συγκροτηθεί επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι εργαστηρίων, βιομηχανικών κλάδων και κλάδων τεχνολογικών υπηρεσιών (experts). Στη συνέχεια θα καθοριστεί το πρόγραμμα εργασιών κάθε επιτροπής και θα συγκροτηθεί ο φάκελος ομάδας έργου.

Βιβλιογραφική διερεύνηση και ορισμός θεματικών περιοχών

Στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος Delphi για την ανάπτυξη των απαιτήσεων της έρευνας και δημιουργία μιας βάσης πληροφοριών για κάθε θεματική περιοχή. Μετά από συζήτηση θα γίνει επιλογή ερωτήσεων για την κατάρτιση ερωτηματολογίου και δεικτών για κάθε θεματική περιοχή.

Θα κατασκευαστεί ειδικό λογισμικό Delphi για την συλλογή, ταξινόμηση, και επεξεργασία των δεδομένων κάθε θεματικής περιοχής, καθώς και την εξαγωγή δεικτών και αποτελεσμάτων. Στη συνέχεια θα γίνει εισαγωγή των στοιχείων, πληροφοριών και απαντήσεων των ερωτηματολογίων για κάθε θεματική περιοχή, στο παραπάνω λογισμικό, για επεξεργασία και παρουσίαση των δεικτών και αποτελεσμάτων ανά θεματική περιοχή. Παράλληλα θα γίνει συλλογή και ανάλυση βιβλιογραφίας από βιβλιογραφικές πηγές για κάθε θεματική περιοχή. Με βάση αυτή τη βιβλιογραφική επισκόπηση θα προκύψει ένα κείμενο ανά θεματική περιοχή.

Εκτέλεση Τεχνολογικής Πρόβλεψης

Η βιβλιογραφική επισκόπηση και τα αποτελέσματα της μεθόδου Delphi θα οδηγήσουν στη συγγραφή μιας έκθεσης για κάθε θεματική περιοχή. Οι τελικές εκθέσεις θα προκύψουν μετά από συζητήσεις με την Επιτροπή Καθοδήγησης του έργου.

Διάδοση

Οι οκτώ εκθέσεις θα εκδοθούν σε βιβλίο το οποίο θα διανεμηθεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους, εμπλεκόμενους φορείς και άτομα. Παράλληλα θα διοργανωθούν έξι σεμιναρίων και ένα work-shop:

  • Δύο σεμινάρια στις ερευνητικές μονάδες που έχουν εμπλακεί στην έρευνα και σε φορείς της περιοχής για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου
  • Δύο σεμινάρια στις επιχειρήσεις (στελέχη) παραδοσιακών κλάδων της περιοχής για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου για τις σχετικές θεματικές περιοχές
  • Δύο σεμινάρια στις επιχειρήσεις (στελέχη) των νέων τεχνολογικών κλάδων για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου για τις σχετικές θεματικές περιοχές
  • Ένα work-shop για όλους του ενδιαφερόμενους φορείς: ερευνητικές μονάδες, επιχειρήσεις όλων των θεματικών περιοχών, για την ανταλλαγή απόψεων για τα αποτελέσματα της Τεχνολογικής Πρόβλεψης και διεξαγωγή συζητήσεων για τις δυνατότητες να αναπτυχθούν κοινές δράσεις για την αντιμετώπιση των τεχνολογικών αλλαγών

Τέλος θα δημιουργηθεί ιστοσελίδα για την Τεχνολογική πρόβλεψη στην Κεντρική Μακεδονία όπου:

  • Θα προβάλλονται τα αποτελέσματα για κάθε θεματική περιοχή και όλες οι σχετικές πληροφορίες για το έργο
  • Θα προβάλλονται οι φορείς που λαμβάνουν μέρος στην πρωτοβουλία καθώς και οι δυνατότητες ανάπτυξης κοινών δράσεων με πανεπιστημιακές μονάδες και επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση των τεχνολογικών αλλαγών
  • Θα δίνεται η δυνατότητα εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον επισκέπτη για συμμετοχή στην πρωτοβουλία, πρόθεση ανάληψης δράσης, διατύπωση προβλημάτων, ερωτημάτων κλπ. σχετικών με τις τεχνολογικές αλλαγές.

 


©2002 Ερευνητική Μονάδα URENIO