Αριστεία στην Κεντρική Μακεδονία Περιφέρεια Κεντρικής ΜακεδονίαςΕρευνητική Μονάδα URENIOΕυρωπαϊκή Ένωση
Tο Πρόγραμμα
Τα Πιλοτικά Έργα του Προγράμματος
Οι Εκθέσεις Προόδου
Οι Εκθέσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση
Τα Παραδοτέα του Προγράμματος
Υλικό Υποστήριξης
Προώθηση της Οικονομίας της Γνώσης και της Καινοτομίας

Παρατηρητήριο Περιφερειακής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Παρατηρητήριο Περιφερειακής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Στόχος του Παρατηρητηρίου είναι η υποστήριξη της Επιχειρηματικότητας με αξιοποίηση της Καινοτομίας. Για την επίτευξη του στόχου θα δημιουργηθεί μια δικτυακή πύλη (portal), στην οποία θα καταχωρηθούν όλα τα στοιχεία που αφορούν την επιχειρηματικότητα και θα προκύψουν από την εκτέλεση των διαφόρων ενεργειών του έργου. Με βάση μια σειρά από στοιχεία που θα συλλεχθούν θα γίνει αξιολόγηση των συνολικών επιδόσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στον τομέα της επιχειρηματικότητας καθώς και των μελλοντικών αναγκών των επιχειρήσεων. Παράλληλα θα εκπονηθούν μια σειρά από μελέτες, σχέδια δράσης καθώς και το Στρατηγικό Σχέδιο Υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας με αξιοποίηση της Καινοτομίας. Το Παρατηρητήριο θα παρέχει επίσης τεχνική υποστήριξη στις επιχειρήσεις σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

Δημιουργία βάσης δεδομένων

Θα κατασκευαστεί δικτυακή πύλη στην οποία θα καταχωρηθούν στοιχεία που αφορούν την προαγωγή της επιχειρηματικότητας με έμφαση στην αξιοποίηση της καινοτομίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Η δικτυακή πύλη πρόκειται να δομηθεί στη λογική ενός σύγχρονου και δυναμικά εξελισσόμενου portal το οποίο : α) θα περιλαμβάνει στοιχεία από φορείς και εταιρίες υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και παραγωγής καινοτομίας σε όλες της τις εκφάνσεις αναδεικνύοντας τη δραστηριότητά τους, β) θα διαθέτει συνδέσεις (links) με αντίστοιχούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, γ) θα προσφέρει στους χρήστες τις τελευταίες εξελίξεις σε θέματα προαγωγής της επιχειρηματικότητας (π.χ. προκηρύξεις προγραμμάτων, μελέτες, δείκτες και στατιστικά στοιχεία, γεγονότα, ειδήσεις σχετικές με την επιχειρηματικότητα και το επιχειρείν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας), και δ) θα προωθεί γενικά τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου.

Συγκριτική αξιολόγηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων: 2 ετήσιες εκθέσεις

Θα γίνει η συλλογή των στοιχείων και δεδομένων περιφερειακής επιχειρηματικότητας τα οποία θα εισάγονται στη βάση δεδομένων του Παρατηρητηρίου. Για το σκοπό αυτό θα δημιουργηθεί ένα πάνελ επιχειρήσεων αντιπροσωπευτικό ως προς το μέγεθος, τη δραστηριότητα και τη συμμετοχή στα μέτρα ενίσχυσης από το Β' ΚΠΣ, το οποίο σε πρώτη φάση θα ασχοληθεί με την αξιολόγησή τους, η οποία θα γίνει με ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο θα συνοδεύεται από εγχειρίδιο αναφοράς (vademecum) το οποίο περιλαμβάνει: α) περιγραφή της μεθοδολογίας συλλογής δεδομένων επιχειρηματικότητας και αξιοποίησης της καινοτομίας, β) ορισμός των δεικτών και του τρόπου υπολογισμού τους, γ) ερμηνεία των στατιστικών στοιχείων (δείκτες, γραφήματα) που θα εξάγονται και δ) κατευθυντήριες γραμμές-οδηγίες για την εξαγωγή συμπερασμάτων.

Το μοντέλο συγκέντρωσης και επεξεργασίας των στοιχείων επιχειρηματικότητας θα αναλύεται σε ξεχωριστή μελέτη.

Στο επόμενο στάδιο θα παραδοθεί ένα τεύχος μελέτης το οποίο θα περιλαμβάνει την αξιολόγηση των συνολικών επιδόσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στον τομέα της επιχειρηματικότητας με κριτήρια : α) την ορθολογική βάση των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων, β) τη συνάφεια που αναπτύχθηκε μεταξύ τους, γ) τη συνέπεια σε σχέση με τους στόχους που είχαν τεθεί, δ) την αποτελεσματικότητά τους και ε) την αποδοτικότητά τους συνολικά για τον παραγωγικό ιστό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Επειδή θεωρείται ανέφικτο τόσο από άποψη χρόνου όσο και από άποψη κόστους εκπόνησης μελέτης, η συγκριτική αξιολόγηση του συνόλου των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων που έχουν υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια του Β' ΚΠΣ στην ΠΚΜ, θα διεξαχθεί δειγματοληπτικός έλεγχος για την τελική επιλογή των αντιπροσωπευτικών δράσεων που θα τεθούν προς συγκριτική αξιολόγηση.

Η προηγούμενη μελέτη θα επικαιροποιηθεί και θα εμπλουτισθεί κατά το δεύτερο χρόνο λειτουργίας του παρατηρητηρίου. Ο εμπλουτισμός αφορά τόσο νέα δεδομένα από το Περιφερειακό Σύστημα Προαγωγής της Επιχειρηματικότητας και Αξιοποίησης της Καινοτομίας όσο και διαθέσιμα στοιχεία από την Ε.Ε.. Η έμφαση θα δοθεί στην αναγνώριση της προόδου που θα έχει συμβεί σχετικά με την επίλυση των αναγνωρισμένων προβλημάτων της παραγωγικής βάσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και στο ρόλο του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στην επίλυση των προβλημάτων αυτών μέσω της υλοποίησης δράσεων και παρεμβάσεων υποστήριξης και ενθάρρυνσης της επιχειρηματικότητας με ταυτόχρονη αξιοποίηση της καινοτομίας. Τέλος, θα αξιολογηθούν οι υποδείξεις της προηγούμενης έκθεσης και θα προταθούν εκ νέου συγκεκριμένες ενέργειες για την αύξηση της αποτελεσματικότητας μελλοντικών συγχρηματοδοτούμενων έργων και παρεμβάσεων.

Στρατηγικό σχέδιο δράσης

Το επιχειρηματικό σχέδιο δράσης του παρατηρητηρίου θα αποτελέσει τον άξονα βάσει του οποίου, το Παρατηρητήριο θα δραστηριοποιηθεί τα επόμενα δύο χρόνια. Για τη δημιουργία αυτού του σχεδίου θα αξιοποιηθεί η διεθνή εμπειρία και πρακτική δραστηριοποίησης των παρατηρητηρίων επιχειρηματικότητας. Για το σκοπό αυτό θεωρείται αναγκαία η συλλογή καλών πρακτικών, η μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειριών από φορείς αντίστοιχους με το Παρατηρητήριο (ακόμα και σε τομείς όπως οι οργάνωση και λειτουργία) καθώς επίσης και η συμμετοχή του σε δίκτυα συνεργασίας, με τους φορείς αυτούς. Από τη δραστηριότητα αυτή, εκτός από το επιχειρηματικό σχέδιο, θα προκύψουν μία έκθεση - παρουσίαση αντίστοιχων φορέων και ένα τεύχος με παρατηρήσεις που αφορούν την επιχειρηματικότητα και την αξιοποίηση της καινοτομίας.

Στο επιχειρηματικό σχέδιο δράσης θα παρουσιάζεται η στρατηγική του παρατηρητηρίου και θα διατυπώνονται : α) η αποστολή του, β) οι αντικειμενικοί του στόχοι, γ) οι στρατηγικές που θ' ακολουθηθούν και δ) οι πολιτικές που θα υιοθετηθούν. Στη συνέχεια, θα αναλύεται ο τρόπος υλοποίησης της στρατηγικής και θα διατυπώνονται: α) τα προγράμματα υλοποίησης, β) οι προϋπολογισμοί και γ) οι διαδικασίες υλοποίησης. Τέλος, θα παρουσιάζεται η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου της λειτουργίας του, έτσι ώστε από αυτή να προκύψει η διαδικασία ανάδρασης της (συνολικής) λειτουργίας του παρατηρητηρίου.

Το Στρατηγικό Σχέδιο Υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας με αξιοποίηση της καινοτομίας αποτελεί τη σύνθεση όλων των επιμέρους δράσεων που θα υλοποιηθούν από το Παρατηρητήριο. Πρόκειται να είναι το κείμενο στρατηγικής και παραγωγής προτάσεων υποστήριξης της επιχειρηματικότητας με αξιοποίηση της καινοτομίας στο επίπεδο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τα επόμενα τρία χρόνια. Η εκπόνησή του θα βασισθεί αφενός στην ανασκόπηση των υλοποιηθέντων δράσεων στην Περιφέρεια για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας τα τελευταία πέντε έτη και αφετέρου στην τρέχουσα πολιτική (εθνική και ευρωπαϊκή) ενίσχυσης της περιφερειακής καινοτομίας (Γ΄ ΚΠΣ, 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ε & ΤΑ, κ.λ.π.).

Το Στρατηγικό Σχέδιο Υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας με αξιοποίηση της Καινοτομίας : α) θα αναζητήσει την ετοιμότητα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την υλοποίηση παρεμβάσεων ενίσχυσης επιχειρηματικότητας και του περιβάλλοντος παραγωγής καινοτομίας, β) θα εξετάσει την εφικτότητα υλοποίησης συγκεκριμένων παρεμβάσεων και έργων, γ) θα δώσει έμφαση στην αντιμετώπιση των απειλών από το εξωτερικό περιβάλλον και δ) θα υποδείξει τον (κατά το δυνατόν) βέλτιστο τρόπο αξιοποίησης των ευκαιριών που υπάρχουν στο περιβάλλον.

Θα παραδοθεί ένα τεύχος μελέτης και θα υποβοηθήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων των δράσεων 1.3.2. και 1.3.3. του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) που αφορούν την υποστήριξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.

Περιφερειακές και κλαδικές μελέτες

Το Παρατηρητήριο θα αναλάβει την εκπόνηση σειράς μελετών σχετικά με την πρόβλεψη των αναμενόμενων ωφελειών που θα έχουν οι επιχειρήσεις από την εφαρμογή μέτρων υποστήριξης της επιχειρηματικότητας με αξιοποίηση της καινοτομίας τόσο σε επίπεδο κλάδων όσο και σε επίπεδο επιστημονικών περιοχών. Οι μελέτες αυτές θα έχουν ως στόχο την παραγωγή τεκμηριωμένων θέσεων και προτάσεων του Παρατηρητήριου σε θέματα τόνωσης της επιχειρηματικότητας με εφαρμογές καινοτομίας. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη και η διαμόρφωση και προετοιμασία των ανάλογων προδιαγραφών σύμφωνα με τις οποίες, θα εκπονούνται και θα συντάσσονται οι μελέτες. Θα παραδοθούν προδιαγραφές μελέτης (έως) δέκα (10) τομέων / επιστημονικών περιοχών και (έως) δέκα (10) τεύχη μελέτης.

Παροχή τεχνικής υποστήριξης

Ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων και οργανισμών θα απευθυνθεί στο Παρατηρητήριο, για την παροχή υπηρεσιών επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, για δράσεις, πρωτοβουλίες και έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή θα υλοποιηθούν στο μέλλον. Για να μπορέσει το Παρατηρητήριο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αυτές θα πρέπει πρώτα απ' όλα να αξιολογήσει τις ανάγκες που θα προκύψουν καθώς και να προετοιμάσει ανάλογο μηχανισμό συντονισμού και ικανοποίησης των αναγκών αυτών.

Αφού συλλεχθούν στοιχεία από την υλοποίηση δράσεων και φορέων προώθησης της επιχειρηματικότητας και αξιοποίησης της καινοτομίας (τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο), απόψεις και εκτιμήσεις της Διαχειριστικής Αρχής, ενδιάμεσων φορέων υλοποίησης αναπτυξιακών έργων, συμβούλων, Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Πάρκων θα ακολουθήσει η συγγραφή έκθεσης αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της οποίας θα επιχειρηθεί πρόβλεψη αναγκών για τα επόμενα τρία χρόνια. Στη διαδικασία συντονισμού της παροχής τεχνικής βοήθειας θα ληφθεί υπόψη η σχετική έκθεση αναγκών με στόχο την προσαρμογή ανάλογων ενεργειών με κύριο γνώμονα την παροχή άμεσης στοχοθετημένης και αποτελεσματικής τεχνικής βοήθειας.

Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα των δράσεων που θα έχουν υλοποιηθεί, θα χωριστούν σε δύο διακριτές κατηγορίες : α) καλών πρακτικών ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και β) καλών πρακτικών αξιοποίησης ή/και υιοθέτησης της καινοτομίας. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η σύνταξη παραδειγμάτων βέλτιστης διαδρομής για εφαρμογή συγκεκριμένων αποτελεσμάτων ως παραδείγματα, ενώ παράλληλα θα γίνει αναφορά στα οφέλη που προκύπτουν. Τέλος, προβλέπεται η παραγωγή σειράς βασικών αρχών εφαρμογής καλών πρακτικών.

Το Παρατηρητήριο Περιφερειακής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Κεντρικής Μακεδονίας, θα δημιουργήσει την κατάλληλη υποδομή παροχής τεχνικής υποστήριξης με βάση τα αποτελέσματα από την υλοποίηση προηγούμενων δράσεων.

Το Παρατηρητήριο θα παρέχει τεχνική βοήθεια σε ομάδες εργασίας οι οποίες θα συστήνονται μετά από μελέτη σχετικού αιτήματος ή αναγνωρισμένης και διαπιστωμένης ανάγκης, όπως αυτή θα εκδηλώνεται (κατά κύριο λόγο) από επιχειρήσεις. Με σκοπό τη διάγνωση των ωφελειών που θα προκύψουν στις επιχειρήσεις, την αναφορά προόδου καθώς και την επισήμανση πιθανών προβλημάτων και δυσκολιών, θα πραγματοποιούνται επιθεωρήσεις καινοτομίας και επιχειρηματικότητας σε επίπεδο ομάδας επιχειρήσεων. Σε διάστημα δύο ετών αναμένεται η υλοποίηση σαράντα επιθεωρήσεων, καθώς και 40 επισκέψεων σε επιχειρήσεις για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των επιθεωρήσεων επιχειρηματικότητας.

Η παροχή στοιχείων και πληροφοριών καθώς και η διάχυση αποτελεσμάτων, θα γίνεται μέσω της δικτυακής πύλης (portal), καθώς και με την τακτική έκδοση και διανομή ενημερωτικών εντύπων / φυλλαδίων (newsletter) του Παρατηρητηρίου. Στα πλαίσια παροχής ολοκληρωμένης τεχνικής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις θα επιδιωχθεί η σύζευξη των επιχειρήσεων με την τοπική αγορά συμβούλων. Για το λόγο αυτό θα δημιουργηθεί μετά από αξιολόγηση λίστα συμβούλων εξειδικευμένων στην παροχή ολοκληρωμένων συμβουλών σε ζητήματα προαγωγής της επιχειρηματικότητας με δυνατότητα αξιοποίησης της καινοτομίας.

Στη συνέχεια θα εκπονηθούν συγκεκριμένα σχέδια δράσης για την υποστήριξη των τομέων-επιστημονικών περιοχών, τα οποία θα προκύψουν από τις ήδη εκπονηθείσες σχετικές μελέτες. Το καθένα από τα σχέδια δράσης θα αποτυπώνει τη δυνατότητα εμπλοκής της τοπικής (κυρίως) και στη συνέχεια της εθνικής αγοράς συμβούλων στην υλοποίηση δράσεων ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και χρήσης της καινοτομίας σε συγκεκριμένους τομείς - επιστημονικές περιοχές για τις οποίες ήδη θα έχουν υπάρξει σχετικές μελέτες υποστήριξης. Θα παραδοθούν δέκα (10) σχέδια δράσης.

Ενέργειες δημοσιοποίησης και διάχυσης αποτελεσμάτων

Το Περιφερειακό Συνέδριο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας θα αποτελέσει το προοίμιο του Διεθνούς Συνεδρίου, ενώ παράλληλα θα επιχειρηθεί προσπάθεια αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας με ταυτόχρονη αξιοποίηση της καινοτομίας, την ύπαρξη προβλημάτων και δυσχερειών, καθώς επίσης και τις προοπτικές και την υποβολή ορθών προτάσεων για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Το συνέδριο αυτό θα είναι το γεγονός λήξης του προγράμματος στο οποίο θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα από την υλοποίηση του συνόλου των δράσεων.

Το Διεθνές Συνέδριο αξιοποίησης καλών πρακτικών αξιολόγησης και προαγωγής της Επιχειρηματικότητας με αξιοποίηση της καινοτομίας, θα αποτελέσει εκδήλωση στο πλαίσιο της οποίας ο συνδυασμός των διεθνών καλών πρακτικών θα αποτελέσουν αφετηρία / πηγή συμπερασμάτων που θα συμβάλουν σημαντικά στην αξιολόγηση και τη βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης. Το συνέδριο προβλέπεται να είναι διήμερο και κρίνεται σκόπιμο να διοργανωθεί λίγο πριν τη λήξη της Ελληνικής Προεδρίας της Ε.Ε. (περίπου τον Μάιο του 2003).

Στο πλαίσιο συμμετοχής του Παρατηρητηρίου στην 67η και 68η ΔΕΘ, εντάσσεται η δημιουργία και η έκδοση ειδικά διαμορφωμένου εντύπου παρουσίασης του Παρατηρητηρίου και των δραστηριοτήτων του. Επίσης, το newsletter που θα εκδίδεται, σε συνδυασμό με τις δέκα κλαδικές μελέτες, θα αποτελέσουν το βασικό αντικείμενο δημοσιοποίησης για το Παρατηρητήριο, μέσω της δικτυακής του πύλης. Παράλληλα, προβλέπεται η παραγωγή σειράς φυλλαδίων δύο όψεων (δίπτυχων) και αφισών.

 


©2002 Ερευνητική Μονάδα URENIO