Αριστεία στην Κεντρική Μακεδονία Περιφέρεια Κεντρικής ΜακεδονίαςΕρευνητική Μονάδα URENIOΕυρωπαϊκή Ένωση
Tο Πρόγραμμα
Τα Πιλοτικά Έργα του Προγράμματος
Οι Εκθέσεις Προόδου
Οι Εκθέσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση
Τα Παραδοτέα του Προγράμματος
Υλικό Υποστήριξης
Προώθηση της Οικονομίας της Γνώσης και της Καινοτομίας

Δίκτυο βιολογικών τροφίμων: Ανάπτυξη και προώθηση νέων προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας σε καλλιεργητές και επιχειρήσεις τροφίμων

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ)

Το έργο θα ασχοληθεί με τη μελέτη και συγγραφή εγχειριδίων για προώθηση νέων προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας σε διάφορους κλάδους. Θα γίνει ανάλυση σεναρίων για το μέλλον της βιολογικής γεωργίας, με τη διαφορετική κάθε φορά (σε κάθε σενάριο) βαθμολόγηση ορισμένων κρίσιμων παραμέτρων. Θα δημιουργηθεί επίσης το επιχειρησιακό σχέδιο για την ανάπτυξη του Cluster. Η ενημέρωση του κοινού και των αρμόδιων φορέων για την βιολογική γεωργία, τις δραστηριότητες του δικτύου, και τα προϊόντα που παράγονται από τα μέλη του δικτύου θα πραγματοποιηθεί μέσω ενός δικτυακού τόπου, τριών work-shops, και μιας ημερίδας.

Βιολογική Αιγοπροβατοτροφία

Μια μελέτη και ένα εγχειρίδιο για τη βιολογική εκτροφή αιγοπροβάτων & παραγωγή βιολογικών προϊόντων με βάση το αιγοπρόβειο γάλα θα είναι τα αποτελέσματα αυτής της ενέργειας.

Αρχικά θα γίνει ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης σε ότι αφορά την ελληνική αιγοπροβατοτροφία (φυλές, αριθμός εκμεταλλεύσεων, φυσικοί βοσκότοποι, συστήματα εκτροφής, ποιότητα παραγόμενου γάλακτος, κ.α.), καθώς και κωδικοποίηση των κανόνων και προτύπων (εθνικών & ευρωπαϊκών) για τη βιολογική κτηνοτροφία.

Στη συνέχεια θα γίνει μελέτη των απαιτήσεων για την μετάβαση μιας συμβατικής μονάδας σε βιολογική καθώς και των διαδικασιών πιστοποίησης. Το αποτέλεσμα θα είναι ένα εγχειρίδιο για την διαχείριση μονάδας βιολογικής εκτροφής αιγοπροβάτων και παραγωγής βιολογικών γαλακτοκομικών προϊόντων στο οποίο θα παρουσιάζονται τα θέματα:

 • Τήρηση αρχείων
 • Επιλογή φυλών και γενετικού υλικού
 • Διαχείριση των θεμάτων: διατήρηση της καλής υγείας και πρόληψη του stress των ζώων
 • Διατροφή των ζώων (βιολογικά προϊόντα καλλιέργειας)
 • Αντιμετώπιση των ασθενειών των ζώων
 • Προγράμματα καταπολέμησης παρασίτων, εντόμων, κα.
 • Προγράμματα καθαρισμού και απολύμανσης
 • Μεταφορά και σφαγή
 • Επισήμανση κρέατος αιγοπροβάτων βιολογικής εκτροφής

Τέλος θα υλοποιηθεί μια μελέτη σκοπιμότητας για ίδρυση επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων προερχόμενων από βιολογικά συστήματα εκτροφής

Παραγωγή βιολογικού χυμού εσπεριδοειδών

Μια μελέτη και ένα εγχειρίδιο για την παραγωγή βιολογικού χυμού εσπεριδοειδών θα είναι τα αποτελέσματα αυτής της ενέργειας.

Αρχικά θα γίνει καταγραφή των υπαρχόντων συστημάτων πρωτογενούς παραγωγής εσπεριδοειδών (ποικιλίες, καλλιεργητικές μέθοδοι, αποδόσεις, αριθμός καλλιεργήσιμων εκταρίων, ποιοτικά χαρακτηριστικά παραγόμενων φρούτων), καθώς και κωδικοποίηση κανόνων και προτύπων (εθνικών & ευρωπαϊκών) για την βιολογική καλλιέργεια εσπεριδοειδών. Στη συνέχεια θα συγγραφεί εγχειρίδιο με τεχνικούς κανόνες για την βιολογική καλλιέργεια εσπεριδοειδών σε σχέση με :

 • Την διατήρηση της παραγωγικότητας του εδάφους και τον εμπλουτισμό του με θρεπτικά στοιχεία και οργανικές ουσίες
 • Δημιουργία compost από φυτικά και ζωικά υπολείμματα
 • Βιολογικός έλεγχος παρασίτων, εντόμων, ζιζανίων

Τέλος θα γίνει μία οικονομοτεχνική μελέτη για την ίδρυση μονάδων παραγωγής βιολογικού χυμού φρούτων η οποία θα περιλαμβάνει:

 • Έρευνα αγοράς βιολογικών προϊόντων του κλάδου χυμοί & αναψυκτικά
 • Σχεδιασμός εγκατάστασης
 • Εξοπλισμός παραγωγής και συσκευασίας
 • Στρατηγικές μάρκετινγκ

Βιολογική παραγωγή οινοποιήσιμου αμπελιού

Μια μελέτη και ένα εγχειρίδιο για την βιολογική καλλιέργεια οινοποιήσιμου αμπελιού θα είναι τα αποτελέσματα αυτής της ενέργειας.

Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει ανάλυση σχετικά με τις ποικιλίες κρασοστάφυλων και διερεύνηση των καταλληλότερων για την βιολογική καλλιέργεια ανάλογα με τις ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες των διαφόρων γεωγραφικών περιοχών.

Θα γίνει έρευνα αγοράς για τους βιολογικούς αμπελώνες και τα βιολογικά οινοποιεία στην Ελλάδα, προϊόντα, πιστοποίηση προϊόντων. Στη συνέχεια θα γίνει μια οικονομοτεχνική μελέτη για την πραγματοποίηση επενδύσεων με σκοπό την δημιουργία υποδομής τόσο για την πρωτογενή παραγωγή όσο και την παραγωγή βιολογικού οίνου. Η επένδυση αυτή περιλαμβάνει:

 1. Την προμήθεια, φύτεμα και καλλιέργεια (βιολογική καλλιέργεια) του κατάλληλου άνοσου πολλαπλασιαστικού υλικού
 2. Την εκτέλεση των απαραίτητων έργων υποδομής στον αμπελώνα (διαμορφώσεις εδάφους, ύδρευση, άρδευση κ.α.)
 3. Την κατασκευή και εξοπλισμό του οινοποιείου
 4. Την προβολή και προώθηση των προϊόντων

Σύσταση Δικτύου για την προώθηση των βιολογικών προϊόντων

Στα πλαίσια της δράσης θα κατασκευαστεί νέο website για τα βιολογικά προϊόντα με στόχο να αποτελέσει ένα νέο portal για την ελληνική βιολογική γεωργία και θα απευθύνεται κατά κύριο λόγο στα μέλη του Δικτύου καθώς και στους βιοκαλλιεργητές, στους επιχειρηματίες και τα στελέχη της βιομηχανίας και του εμπορίου τροφίμων, κρασιού, ποτών, συσκευασίας και καταναλωτικών αγαθών. Οι βασικές πληροφορίες που θα καταχωρούνται στην ιστοσελίδα είναι:

 • Τι είναι βιολογική γεωργία & κτηνοτροφία με την μορφή συχνά υποβαλλόμενων ερωτήσεων
 • Αποστολή και δραστηριότητες του Δικτύου για την προβολή της βιολογικής γεωργίας
 • Τελευταία νέα (σημαντικές εξελίξεις στο εγχώριο και διεθνές εμπόριο των βιολογικών προϊόντων)
 • Παρουσίαση των βιολογικών προϊόντων που παράγονται από τα μέλη του Δικτύου
 • Links με άλλα sites για την βιολογική γεωργία
Θα γίνουν 3 workshops με τα ακόλουθα θέματα:
 • Η βιολογική γεωργία στην ελληνική πραγματικότητα
  • Στατιστικά στοιχεία για την Ελλάδα , τις χώρες της Ε.Ε. και τις τρίτες χώρες
  • Διαφορές, συγκρίσεις και προοπτικές για τα ελληνικά βιολογικά προϊόντα
 • Η μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής
 • Η ελληνική διατροφική πολιτική και τα βιολογικά προϊόντα

Στα workshops θα συμμετέχουν εμπειρογνώμονες , ακαδημαϊκοί, εκπρόσωποι των παραγωγικών ενώσεων και οργανώσεων. Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων σε κάθε workshop θα είναι 20 άτομα.

Τέλος θα γίνει Scenario analysis για το μέλλον της βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα και Επιχειρησιακό Σχέδιο για την ανάπτυξη του cluster. Η ανάλυση σεναρίων για το μέλλον της βιολογικής γεωργίας θα γίνει με τη διαφορετική κάθε φορά (σε κάθε σενάριο) βαθμολόγηση ορισμένων κρίσιμων παραμέτρων, όπως:

 • υφιστάμενη κατάσταση εδαφών και αναμενόμενη βελτίωση
 • ρύπανση περιβάλλοντος και φυσικοί πόροι
 • Κλιματολογικές εξελίξεις
 • εξελίξεις της ζήτησης (εγχώρια και εισαγόμενη)
 • εξελίξεις της τεχνολογίας
 • κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις που επηρεάζουν τη ζήτηση
 • κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις που επηρεάζουν την προσφορά
 • εξελίξεις στο ευρωπαϊκό επίπεδο (ΚΑΠ, διεύρυνση, Κοινοτικές πολιτικές)
 • πρόβλεψη εξέλιξης καταναλωτικών / διατροφικών συνηθειών

Η κατάληξη θα είναι η σε μεσο-μακροπρόθεσμο επίπεδο πρόβλεψη της εξέλιξης και των κατευθύνσεων της ελληνικής βιολογικής γεωργίας καθώς και των κρίσιμων συντελεστών επιτυχίας, οι οποίοι πρέπει να ληφθούν υπόψη σε οποιοδήποτε σχεδιασμό πολιτικής για την προώθησή της.

Το επιχειρησιακό σχέδιο για την ανάπτυξη του Cluster περιλαμβάνει:

 • Καθορισμό προτεραιοτήτων, στόχων και ενεργειών για την συνέχιση της υλοποίησης δράσεων μεταξύ των επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν στο cluster.
 • Ανάλυση χρονοδιαγράμματος ενεργειών.
 • Μελέτη σκοπιμότητας για την δημιουργία βιολογικών προϊόντων.

Διάδοση αποτελεσμάτων και αξιοποίηση

Η προβολή των δραστηριοτήτων του δικτύου και η διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου θα γίνει επίσης με τη διοργάνωση μιας ημερίδας, στο τελευταίο τρίμηνο του έργου, η οποία θα καλύψει τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 1. Προοπτικές της βιολογικής Γεωργίας στην Ελλάδα
 2. Σύγχρονη διατροφή και βιολογική γεωργία
 3. Ποιότητα και ασφάλεια βιολογικών προϊόντων
 4. Προδιαγραφές για βιολογικό κρασί, βιολογικό γάλα και βιολογικός χυμός πορτοκαλιού
 5. Στρατηγικές μάρκετινγκ για την προώθηση βιολογικών προϊόντων.

Κατά τη διάρκεια των workshops και της ημερίδας θα διανεμηθούν ενημερωτικά και εκπαιδευτικά φυλλάδια. Οι θεματικές ενότητες των φυλλαδίων θα είναι:

 • Ελληνικά βιολογικά προϊόντα
 • Κατάλογοι με πηγές πληροφοριών για τη βιολογική γεωργία: δημοσιεύσεις,
 • ερευνητικά κέντρα, consultants, websites
 • Διαδικασίες πιστοποίησης και αναγνωρισμένοι φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων.

 


©2002 Ερευνητική Μονάδα URENIO