Αριστεία στην Κεντρική Μακεδονία Περιφέρεια Κεντρικής ΜακεδονίαςΕρευνητική Μονάδα URENIOΕυρωπαϊκή Ένωση
Tο Πρόγραμμα
Τα Πιλοτικά Έργα του Προγράμματος
Οι Εκθέσεις Προόδου
Οι Εκθέσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση
Τα Παραδοτέα του Προγράμματος
Υλικό Υποστήριξης
Πιλοτικά Έργα

Υποστήριξη της ίδρυσης καινοτόμων επιχειρήσεων πληροφορικής

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βόρειου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ)

Θα δημιουργηθεί ένα cluster επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας με έμφαση στην πληροφορική. Αρχικά θα γίνει ανάλυση των προοπτικών του κλάδου και στη συνέχεια υλοποίηση μια σειράς ενεργειών ενημέρωσης και διάχυσης, με στόχο την προώθηση της ιδέας της καινοτομικότητας στα μέλη του cluster, και την καθοδήγησή τους προς την ολοκληρωμένη διατύπωση καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων που θα οδηγούν σε αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες. Θα επιλεγούν 10 επιχειρηματικές ιδέες και θα υποστηριχθεί η σύνταξη αντίστοιχων καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων για προϊόντα ή υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας. Τα επιχειρηματικά σχεδία θα υλοποιηθούν με τριμερή συγχρηματοδότηση.

Οργάνωση και λειτουργία του cluster επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας

Ο ΣΕΠΒΕ, ως αντιπροσωπευτικός φορέας περισσοτέρων από 180 επιχειρήσεων του κλάδου πληροφορικής στη Βόρειο Ελλάδα, με το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών στην Κεντρική Μακεδονία, αναλαμβάνει να λειτουργήσει στα πλαίσια του έργου ως cluster επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας με έμφαση στην πληροφορική.

Σε πρώτο στάδιο ο ΣΕΠΒΕ θα διενεργήσει εκτεταμένη έρευνα πεδίου στα μέλη του με τη διακίνηση ειδικά σχεδιασμένου ερωτηματολογίου με στόχο τον προσδιορισμό των παρακάτω:

 • Δυνάμεις, αδυναμίες, ευκαιρίες και κίνδυνοι για τον κλάδο.
 • Προσδιορισμός των στρατηγικών προσανατολισμών του κλάδου για τα επόμενα χρόνια.
 • Απαιτήσεις των μελών του για εκπαίδευση και κατάρτιση σε ειδικά θέματα αναφορικά με την τεχνολογία, την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.
 • Προβλέψεις για ανάπτυξη νέων προϊόντων ή υπηρεσιών και απαιτήσεις τους σε χρηματοδότηση.

Τα παραπάνω δεδομένα θα αξιοποιηθούν για τη βελτιστοποίηση των υπολοίπων ενεργειών στα πλαίσια της λειτουργίας του cluster (π.χ. θεματολογία εκπαιδευτικών σεμιναρίων, μορφές παρέμβασης, κλπ) και θα αποτελέσουν υλικό για την ανάλυση των προοπτικών του κλάδου εν είδει «master plan».

Ο ΣΕΠΒΕ για να προωθήσει την ιδέα της καινοτομικότητας στα μέλη του και να τα καθοδηγήσει προς την ολοκληρωμένη διατύπωση καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων που θα οδηγούν σε αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες θα προβεί στις ακόλουθες ενέργειες ενημέρωσης και διάχυσης:

Διενέργεια μίας ημερίδας στον τρίτο μήνα του έργου η οποία θα έχει σκοπό τα ακόλουθα:

 • Ενημέρωση των μελών του ΣΕΠΒΕ και ανταλλαγή απόψεων για θέματα που σχετίζονται με: καινοτομία και εργαλεία διαχείρισής της, ευέλικτα σχήματα χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων (venture capitals, business angels), υπάρχοντα προγράμματα χρηματοδότησης καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (π.χ. από Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα» και «Κοινωνία της Πληροφορίας», κ.ά.), θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας με έμφαση στο λογισμικό και το ψηφιακό περιεχόμενο, σχεδιασμός marketing για καινοτόμα προϊόντα, τεχνολογική προοπτική του κλάδου, κ.ά. Το οριστικό πρόγραμμα της ημερίδας θα προκύψει με βάση και τις απαιτήσεις των μελών του cluster από την επεξεργασία του ερωτηματολογίου που αναφέρθηκε παραπάνω.
 • Επίσημη παρουσίαση του Διαγωνισμού Καινοτομίας Προϊόντων ή Υπηρεσιών Υψηλής Τεχνολογίας που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του έργου και έναρξη της διαδικασίας υποβολής ιδεών για αρχική αξιολόγηση.
 • Διενέργεια συζήτησης αναφορικά με το μέλλον του κλάδου πληροφορικής στην Κεντρική Μακεδονία.

Διενέργεια μίας ημερίδας το φθινόπωρο του 2003 όπου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων στα πλαίσια του έργου επιχειρηματικών σχεδίων και θα απονεμηθούν τιμητικά διπλώματα στις πλέον καινοτόμες επιχειρήσεις.

Συμμετοχή σε κοινές ενέργειες διάχυσης με βάση τον προγραμματισμό της Ομάδας Διαχείρισης του Προγράμματος.

Υποβοήθηση στην εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων και επιλογή των αρίστων.

Στόχος είναι η σύνταξη και επιλογή 10 καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων για προϊόντα ή υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας.

Ακολουθώντας τη δημόσια πρόσκληση της πρώτης ημερίδας οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν στο ΣΕΠΒΕ τις αρχικές ιδέες τους για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό καινοτομίας. Ο Σύμβουλος Διαχείρισης επιλέγει με τη συνεργασία της διοίκησης του ΣΕΠΒΕ τις οριστικές επιχειρηματικές ιδέες που θα συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό. Αναμένεται να υπάρξουν περί τις 40 υποβολές από τις οποίες οι 20 θα συνεχίσουν στη διαδικασία.

1-2 στελέχη των 20 επιχειρήσεων θα παρακολουθήσουν ειδικά σεμινάρια για την εκπόνηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων με τη μορφή μαθημάτων. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 2 σεμινάρια. Τα θέματα που θα αποτελέσουν αντικείμενο των μαθημάτων είναι η διαδικασία εκπόνησης επιχειρηματικού σχεδίου, η οργάνωση του σχεδίου προώθησης προϊόντων (marketing plan) και τα στοιχεία οικονομικής διαχείρισης (financial management). Ο ΣΕΠΒΕ επιλέγει 1-2 εταιρείες συμβούλων οι οποίες αναλαμβάνουν την προετοιμασία του υλικού των μαθημάτων και οργανώνουν τα σεμινάρια με τη μορφή μαθημάτων 4-ωρης διάρκειας, μία φορά την εβδομάδα σε ειδικούς χώρους που θα επιλεγούν για το σκοπό αυτό. Παράλληλα οι επιλεγμένοι σύμβουλοι θα προσφέρουν τηλεφωνική βοήθεια τύπου help-desk στις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στη διαδικασία, καθοδηγώντας αυτές προς την εκπόνηση και τη βελτιστοποίηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων.

Στο τέλος τα ολοκληρωμένα επιχειρηματικά σχέδια των υποψηφίων υποβάλλονται στο ΣΕΠΒΕ για την τελική αξιολόγησή τους. Ο ΣΕΠΒΕ οργανώνει ειδική επιτροπή αξιολόγησης στην οποία ενδεικτικά συμμετέχουν εμπειρογνώμονες από τον επιχειρηματικό, ακαδημαϊκό και ερευνητικό χώρο, το χρηματοπιστωτικό σύστημα και venture capitals. Οι υποψήφιοι θα κληθούν να υποστηρίξουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια με διαδικασία κλειστών συνεντεύξεων.

Ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων με τριμερή συγχρηματοδότηση.

Η ανάπτυξη των επιχειρηματικών σχεδίων θα ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:

 1. Υπογράφονται μεταξύ του ΣΕΠΒΕ και των 10 νικητών προηγούμενου σταδίου συμβάσεις που ορίζουν αναλυτικά τους όρους, τις επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών, το μέγιστο ύψος της χρηματοδότησης των επιλέξιμων δαπανών από το ΣΕΠΒΕ και τις διαδικασίες οικονομικής παρακολούθησης της υλοποίησης των 10 επιχειρηματικών σχεδίων.
 2. Ορίζονται με ακρίβεια οι κρίσιμες ημερομηνίες, τα σημεία ελέγχου των επιχειρηματικών σχεδίων, τα ενδιάμεσα παραδοτέα τους, οι διαδικασίες ελέγχου που θα εξασφαλίζουν τη συνέχιση ή παύση της συγχρηματοδότησης των επιχειρηματικών σχεδίων, και ο ορκωτός ελεγκτής (certified auditor) για την παρακολούθηση της οικονομικής εξέλιξης των επιχειρηματικών σχεδίων.
 3. Με την ολοκλήρωση των παραπάνω οι νικητές αρχίζουν την εφαρμογή των επιχειρηματικών τους σχεδίων και εφαρμόζονται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι με τουλάχιστον τετράμηνη περιοδικότητα.
 4. Η διαδικασία καταλήγει με μια ενέργεια δημοσιότητας όπου θα παρουσιαστούν σε ειδική εκδήλωση τα αποτελέσματα της ανάπτυξης των επιχειρηματικών σχεδίων και θα βραβευτούν οι επιχειρηματίες που τα υλοποίησαν.

 


©2002 Ερευνητική Μονάδα URENIO