Αριστεία στην Κεντρική Μακεδονία Περιφέρεια Κεντρικής ΜακεδονίαςΕρευνητική Μονάδα URENIOΕυρωπαϊκή Ένωση
Tο Πρόγραμμα
Τα Πιλοτικά Έργα του Προγράμματος
Οι Εκθέσεις Προόδου
Οι Εκθέσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση
Τα Παραδοτέα του Προγράμματος
Υλικό Υποστήριξης
Πιλοτικά Έργα

Μεταφορά τεχνολογίας μέσω τεχνολογικών κλινικών

Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

Θα υλοποιηθούν δέκα τεχνολογικές κλινικές. Οι ΜΜΕ που θα συμμετάσχουν στις τεχνολογικές κλινικές θα προκύψουν μετά από Τεχνοδιαγνώσεις και αντίστοιχες εκθέσεις τεχνολογικών αναγκών. Η υλοποίηση των τεχνολογικών κλινικών περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα: παρακολούθηση σεμιναρίου από επιχειρήσεις, εξατομικευμένη συμβουλευτική παρέμβαση στην επιχείρηση και σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Τα συμπεράσματα από την υλοποίηση των τεχνολογικών κλινικών θα οδηγήσουν στον εντοπισμό βέλτιστων πρακτικών. Η διάδοση των αποτελεσμάτων θα γίνει με την έκδοση έντυπου ενημερωτικού υλικού δημοσιοποίησης δράσεων, καθώς και με τη διοργάνωση ημερίδας με την συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων.

Προετοιμασία τεχνολογικών κλινικών

Οι τεχνολογικές κλινικές προδιαγράφονται ως προς την θεματολογία, τις επιλέξιμες δράσεις και τους εμπλεκόμενους κλάδους επιχειρήσεων. Για τον συνολικό σχεδιασμό του προγράμματος των 10 τεχνολογικών κλινικών απαιτείται η ανατροφοδότηση των αποτελεσμάτων στον αρχικό σχεδιασμό, υιοθετώντας μια κυκλική μεθοδολογία υλοποίησης. Με τον τρόπο αυτό λαμβάνονται υπόψη παράμετροι όπως η ανταπόκριση των επιχειρήσεων της ΠΚΜ, οι τεχνολογικές τους ανάγκες, και τα οφέλη που τελικά αποκομίζουν από την εφαρμογή της μεθοδολογίας των τεχνολογικών κλινικών.

Έτσι οι ενέργειες αυτής της φάσης υλοποιούνται παράλληλα σε αλλεπάλληλους κύκλους για κάθε μία από τις τεχνολογικές κλινικές. Σε κάθε κύκλο περιλαμβάνονται τα ακόλουθα βήματα:

  • Εξαγγελία κλινικής για συγκεκριμένη θεματολογία (προδιαγραφές - δημοσιοποίηση)
  • Εκδήλωση ενδιαφέροντος από επιχειρήσεις
  • Τεχνοδιαγνώσεις στις επιχειρήσεις. Προσδιορισμός συγκεκριμένων αναγκών. Τελικός καθορισμός δομής κλινικής

Ο αρχικός σχεδιασμός των κλινικών στηρίχθηκε σε εκτίμηση των στελεχών του Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης με βάση την έως τώρα διερεύνηση των τεχνολογικών αναγκών των επιχειρήσεων της περιοχής και την διάρθρωση του παραγωγικού ιστού της ΠΚΜ. Κατά τη φάση αυτή θα γίνει ο ακριβής καθορισμός των παραμέτρων της κάθε τεχνολογικής κλινικής όπως: α) η θεματολογία, β) ο φορέας παροχής τεχνολογίας, γ) οι επιλέξιμες ενέργειες δ) οι τελικοί δικαιούχοι (επιχειρήσεις) κλπ.

Οι τεχνολογικές κλινικές που περιλαμβάνονται στον αρχικό σχεδιασμό είναι:

Στρατηγική και μεθοδολογία για την καινοτομία: δημιουργία πλαισίου διαμόρφωσης στρατηγικής και μεθοδολογίας για την καινοτομία. Θα συμμετέχουν 15 επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων της ΠΚΜ, καθώς η στρατηγική της τεχνολογικής καινοτομίας αφορά όλους τους επιχειρηματικούς τομείς. Η κλινική αυτή θα καλύψει το διαπιστωμένο κενό που υπάρχει στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας σχετικά με τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος βασισμένου στην καινοτομία.

Επιχειρησιακός σχεδιασμός: εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων και ένταξη συγκεκριμένων τεχνολογικών επιχειρηματικών σχεδίων στον γενικότερο επιχειρησιακό σχεδιασμό - έμφαση θα δοθεί στον επιχειρησιακό ανασχεδιασμό και αναδιοργάνωση λειτουργιών και δομών των επιχειρήσεων. Θα συμμετέχουν 10 επιχειρήσεις του κλάδου Τροφίμων και Ποτών, αφού ο συγκεκριμένος κλάδος πλήττεται καίρια από τον ανταγωνισμό από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε χώρες χαμηλού κόστους και σαν μοναδική διέξοδος διαφαίνεται ο ανασχεδιασμός των επιχειρηματικών διαδικασιών των επιχειρήσεων.

Εφαρμογή συστημάτων ποιότητας: δημιουργία τεχνολογικής κλινικής για την προετοιμασία των επιχειρήσεων για την υιοθέτηση των αλλαγών που πρόκειται να ισχύσουν στο διεθνές πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9000 (έκδοση 2000) από την 1-1-2003. Θα συμμετέχουν 10 επιχειρήσεις του κλάδου Κλωστοϋφαντουργίας - Ένδυσης, καθώς είναι διαπιστωμένο ότι η ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας δίνει στις επιχειρήσεις του συγκεκριμένου κλάδου το ζητούμενο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την επιβίωσή τους.

Περιβαλλοντική διαχείριση και πολιτική: υιοθέτηση προτύπων περιβαλλοντικής διαχείρισης και πολιτικής (ISO 14000 - EMAS) που μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει με επιτυχία και δεν είναι ευρέως διαδεδομένη στις επιχειρήσεις της περιοχής. Θα συμμετέχουν 10 επιχειρήσεις του κλάδου Χημικά - Πλαστικά, οι οποίες αφενός συμμετέχουν ενεργά στον παραγωγικό ιστό της ΠΚΜ και αφετέρου αποτελούν σημαντική πηγή μόλυνσης του περιβάλλοντος.

Εμπορία και διάθεση προϊόντων: στόχος της κλινικής αυτής είναι η εξεύρεση των καλύτερων κατά περίπτωση καναλιών προώθησης προϊόντων, με ταυτόχρονη αξιολόγηση τόσο του χαρτοφυλακίου των προϊόντων όσο και των αγορών στόχων. Θα συμμετέχουν 10 επιχειρήσεις του κλάδου του Επίπλου, εξ΄ αιτίας της διαπίστωσης ότι το κύριο πρόβλημά τους είναι ο τρόπος διάθεσης των προϊόντων τους σε σχέση με αντίστοιχες επιχειρήσεις-παραγωγούς γειτονικών χωρών (Ιταλία).

Ηλεκτρονικό εμπόριο: στόχος της κλινικής αυτής είναι η διερεύνηση ανάπτυξης εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου από τις επιχειρήσεις της περιφέρειας. Θα συμμετέχουν 10 επιχειρήσεις του κλάδου Ένδυση - Υπόδηση. Κύριο πρόβλημα που αναμένεται να αντιμετωπισθεί είναι ο τρόπος επικοινωνίας με τον πελάτη αλλά και τον τελικό καταναλωτή και η διευκόλυνση της πώλησης ειδών όπως είναι τα ενδύματα και τα υποδήματα.

Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας: η μελέτη καλών πρακτικών προγραμματισμού αποθεμάτων με ταυτόχρονη μελέτη του κόστους διαχείρισής τους, αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας κλινικής. Θα συμμετέχουν 5 επιχειρήσεις του κλάδου των Τροφίμων και Ποτών, αφού ο προγραμματισμός των αποθεμάτων και η διακίνηση ευπαθών προϊόντων όπως τα τρόφιμα αποτελεί νευραλγική λειτουργία της επιχείρησης.

Ανάπτυξη νέων προϊόντων: η τεχνολογική κλινική θα έχει σαν αντικείμενο τη μελέτη της διάρκειας του κύκλου ζωής των νέων προϊόντων καθώς αυτή αποτελεί το βασικό κριτήριο για τη ανάπτυξη νέων προϊόντων. Θα συμμετέχουν 10 επιχειρήσεις του κλάδου Υπόδησης για την εξέταση της διάρκειας ζωής των προϊόντων τους και για την παροχή συμβουλών για την καλύτερη αξιοποίηση της παραγωγικής τους δυναμικότητας.

Συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας: η εφικτότητα εφαρμογής υπαρχόντων λύσεων αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας τεχνολογικής κλινικής. Θα συμμετέχουν 15 επιχειρήσεις του υποκλάδου των Βαφείων - Φινιριστηρίων, έτσι ώστε να γίνει εφαρμογή τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας σε έναν ευαίσθητο βιομηχανικό κλάδο της περιοχής, με την εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (Β.Α.Τ.s).

Επιχειρηματική αριστεία: δημιουργία τεχνολογικής κλινικής για την πιλοτική εφαρμογή αξιολογήσεων (audits) σε επιχειρήσεις της περιοχής που ήδη εφαρμόζουν συστήματα διασφάλισης ποιότητας και η καθοδήγησή τους για την εφαρμογή του μοντέλου επιχειρηματικής αριστείας του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Διοίκηση της Ποιότητας (European Foundation for Quality Management - EFQM). Θα συμμετέχουν 5 επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων της ΠΚΜ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη υλοποίησης κάθε τεχνολογικής κλινικής είναι η έκδοση οδηγού προδιαγραφών όπου θα περιγράφονται για την συγκεκριμένη τεχνολογική κλινική αναλυτικά : τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν, ο φορέας/είς παροχής της τεχνολογίας, τα θεματικά πεδία της κλινικής, η μεθοδολογία υλοποίησης, οι επιλέξιμες δράσεις, οι προϋπόθεσης συμμετοχής των επιχειρήσεων, τυχόν κριτήρια επιλογής τους κλπ.

Το περιεχόμενο και οι προδιαγραφές της κάθε κλινικής δημοσιοποιούνται μέσω δημοσιεύσεων στον τύπο, ενημερωτικών ημερίδων, κλπ, με στόχο τη συγκέντρωση των επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην υλοποίηση της τεχνολογικής κλινικής.

Με βάση την εκδήλωση ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων, στελέχη του Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσουν τεχνοδιαγνώσεις ακολουθώντας ειδικό οδηγό. Αποτέλεσμα των τεχνοδιαγνώσεων θα είναι ένα σχέδιο δράσης για την συμμετοχή της επιχείρησης στην φάση υλοποίησης της τεχνολογικής κλινικής, καθώς και ο τελικός καθορισμός της δομής των σεμιναρίων (workshops) και της μεθοδολογίας υλοποίησης της τεχνολογικής κλινικής.

Υλοποίηση τεχνολογικών κλινικών

Στην φάση υλοποίησης των τεχνολογικών κλινικών περιλαμβάνονται τα ακόλουθα βήματα:

  1. Διεξαγωγή διήμερου σεμιναρίου εξειδικευμένου στις απαιτήσεις της κάθε τεχνολογικής κλινικής. Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου οι συμμετέχουσες ΜΜΕ θα εξοικειωθούν με την τεχνολογία της κλινικής και παράλληλα θα συγκεκριμενοποιήσουν τα τεχνολογικά ζητήματα που θα αντιμετωπιστούν στο επόμενο στάδιο
  2. Ανάλογα με την θεματολογία της τεχνολογικής κλινικής και το συγκεκριμένο πρόβλημα της επιχείρησης υλοποιείται, με βάση συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης, κύκλος συμβουλευτικών υπηρεσιών από τον παροχέα της τεχνολογίας προς την συγκεκριμένη επιχείρηση. Στις περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα ενδέχεται να οργανωθεί η ομαδική αντιμετώπισή τους.
  3. Τέλος εκπονείται σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του προβλήματος (ενέργειες, κοστολόγηση, χρονοδιάγραμμα κλπ)

Με την ολοκλήρωση της υλοποίησης κάθε τεχνολογικής κλινικής εκπονείται έκθεση συμπερασμάτων όπου καταγράφονται οι εμπειρίες που αποκομίστηκαν, τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν και τα τελικά οφέλη που αποκόμισε η ΜΜΕ από την συμμετοχή της στην τεχνολογική κλινική. Στόχος της ενέργειας αυτής είναι ο εντοπισμός βέλτιστων πρακτικών στην υιοθέτηση του μηχανισμού των τεχνολογικών κλινικών σαν μηχανισμό μεταφοράς τεχνολογίας στις ΜΜΕ.

Διάδοση αποτελεσμάτων

Προβλέπεται η έκδοση έντυπου ενημερωτικού υλικού σχετικά με τις δραστηριότητες και το περιεχόμενο των τεχνολογικών κλινικών. Το υλικό αυτό θα διανεμηθεί στις επιχειρήσεις με στόχο την προβολή των δραστηριοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και την ευαισθητοποίησή τους στα θέματα της καινοτομίας.

Θα κατασκευαστεί δικτυακός τόπος με στόχο αφενός την ενημέρωση και δημοσιοποίηση των ενεργειών του έργου, και αφετέρου την υλοποίηση ενός μηχανισμού παρακολούθησης (networking tool) της πορείας υλοποίησης των επιμέρους τεχνολογικών κλινικών. Η ιστοσελίδα θα αποτελέσει τον δικτυακό τόπο των τεχνολογικών κλινικών στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Με στόχο την δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της πιλοτικής εφαρμογής των τεχνολογικών κλινικών σαν μηχανισμό μεταφοράς τεχνολογίας θα οργανωθεί ημερίδα με την συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων.

 


©2002 Ερευνητική Μονάδα URENIO