Αριστεία στην Κεντρική Μακεδονία Περιφέρεια Κεντρικής ΜακεδονίαςΕρευνητική Μονάδα URENIOΕυρωπαϊκή Ένωση
Tο Πρόγραμμα
Τα Πιλοτικά Έργα του Προγράμματος
Οι Εκθέσεις Προόδου
Οι Εκθέσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση
Τα Παραδοτέα του Προγράμματος
Υλικό Υποστήριξης
Προώθηση της Οικονομίας της Γνώσης και της Καινοτομίας

Ψηφιακό Κέντρο Ερευνάς Κεντρικής Μακεδονίας

Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ. - Δίκτυο Εργαστηρίων Καινοτομίας, Ποιότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης Α.Π.Θ.

Το ψηφιακό κέντρο έρευνας της Κεντρικής Μακεδονίας στοχεύει στην εμπορική εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων των ερευνητικών έργων, που εκτελούνται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καθώς και από άλλα ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα της Κεντρικής Μακεδονίας (Τ.Ε.Ι., Ε.Κ.Ε.Τ.Α., κλπ.). Παράλληλα θα παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη τόσο στα ερευνητικά εργαστήρια που θέλουν να προωθήσουν τα προϊόντα της έρευνάς τους, όσο και στις επιχειρήσεις/φορείς που θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν. Η υποστήριξη θα αφορά: τεχνολογική αναζήτηση, κατασκευή πρωτοτύπου, δημιουργία τεχνοβλαστών, διαχείριση ποιότητας, μετρήσεις και πρότυπα. Το ψηφιακό κέντρο έρευνας θα είναι προσπελάσιμο από τους χρήστες μέσω του διαδικτύου. Δείτε την αρχιτεκτονική του ψηφιακού κέντρου έρευνας.

Σχεδιασμός και ανάπτυξη Ψηφιακού Κέντρου Έρευνας

Αρχικά θα καθοριστούν οι κατηγορίες επιστημονικών πεδίων έρευνας ή εφαρμογών αγοράς, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την κατηγοριοποίηση των ερευνητικών προϊόντων και υπηρεσιών. Σημαντικό βαθμό στη διαμόρφωση αυτών των κατηγοριών θα παίξει μια έρευνα αγοράς για ζήτηση προϊόντων από έρευνα σε συγκεκριμένους τομείς, π.χ. τράπεζες, τουρισμός, βιομηχανία τροφίμων, βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας, χημική βιομηχανία, εταιρίες συμβούλων και πληροφορικής, υπηρεσίες υγείας, μεταφορές, γεωργία. Η έρευνα αυτή θα βοηθήσει στην καλύτερη εκτίμηση των αναγκών των επιχειρήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες έρευνας. Στο στάδιο αυτό θα καθοριστούν επίσης οι προδιαγραφές συλλογής του υλικού.

Το Ψηφιακό Κέντρο Έρευνας θα βρίσκεται στους χώρους του δικτύου καινοτομίας, ποιότητας και βιώσιμης ανάπτυξης. Θα δημιουργηθεί μια υπολογιστική νησίδα, η οποία θα παρέχει την κατάλληλη υποδομή σε υλικό και λογισμικό έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση του Ψηφιακού Κέντρου Έρευνας στο διαδίκτυο καθώς και ο εμπλουτισμός και η ανανέωση του υλικού του.

Η "καρδιά" του συστήματος θα είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (content management system) στο οποίo θα καταχωρούνται, μετά από αξιολόγηση, τα πιο σημαντικά αποτελέσματα των ερευνητικών προγραμμάτων, ένα προφίλ του αντίστοιχου εργαστηρίου και οι υπηρεσίες που αυτό παρέχει. Τα προϊόντα της έρευνας συμπληρώνονται με σχετικές πατέντες που τυχόν έχουν αποκτηθεί καθώς και υλοποιημένα πρωτότυπα. Οι υποψήφιοι "πελάτες" θα έχουν τη δυνατότητα αναζήτησης καθώς και περιήγησης στις διάφορες ερευνητικές κατηγορίες. Θα μπορούν επίσης να δημοσιοποιούν τις τεχνολογικές τους ανάγκες σε ένα on-line περιβάλλον όπου θα είναι προσβάσιμες από τα ερευνητικά εργαστήρια.

Καταχώρηση ερευνητικών προϊόντων

Στο Ψηφιακό Κέντρο Έρευνας θα καταχώρηθούν περισσότερα απο 1.000 προϊόντα / υπηρεσίες ερευνητικών έργων, καθώς και υποστηρικτικό υλικό. Η διαδικασία συλλογής και καταχώρησης θα περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα:

  1. Διοργάνωση ημερίδας για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων φορέων (ερευνητικών εργαστηρίων, ΤΕΙ, Επιτροπής Ερευνών κλπ.) για τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του Ψηφιακού Κέντρου Έρευνας.
  2. Συλλογή στοιχείων (περιγραφή, εικόνες, ενδεικτικές χρήσης κλπ.) για 1000 προϊόντα και υπηρεσίες ερευνητικών έργων καθώς των προφίλ των αντιστοιχών εργαστηρίων. Η συλλογή θα γίνει με email ή/και προσωπικές συνεντεύξεις με τους υπεύθυνους των εργαστηρίων.
  3. Καταχώρηση των στοιχείων στο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου.
  4. Αξιολόγηση του καταχωρημένου υλικού.
  5. Δειγματοληπτικός έλεγχος του καταχωρημένου υλικού.

Τα βήματα 4 και 5 θα οδηγήσουν σε αναγκαίες αλλαγές/διορθώσεις στο καταχωρημένο υλικό.

Στους υπεύθυνους των εργαστηρίων θα δοθούν κωδικοί πρόσβασης στο σύστημα για έλεγχο των καταχωρίσεων και δυνατότητα νέων καταχωρήσεων μετά το τέλος του προγράμματος.

Ενέργειες διάχυσης

Θα κυκλοφορήσει ένας έντυπος οδηγός ενημέρωσης που θα απευθύνεται στους πιθανούς χρήστες των προϊόντων του Ψηφιακού Κέντρου Έρευνας, δηλαδή σε επιχειρήσεις, απλούς χρήστες, δημόσιους οργανισμούς, θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων κλπ.. και θα στοχεύει στην ενημέρωσή τους σχετικά με τα διαθέσιμα προϊόντα / υπηρεσίες έρευνας, καθώς στις δυνατότητες υποστήριξης που μπορεί να τύχουν κατά τη διάρκεια της αξιοποίησης αυτών των προϊόντων.

Παράλληλα θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 10 σεμινάρια για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φορέων σχετικά με το Ψηφιακό Κέντρο Έρευνας. Η ενημέρωση θα στοχεύει στο να φέρει σε επαφή τους χρήστες με τα διαθέσιμα προϊόντα και υπηρεσίες έρευνας, τους ερευνητικούς φορείς και τις δυνατότητες υποστήριξης που μπορεί να τύχουν κατά τη διάρκεια της αξιοποίησης αυτών των προϊόντων. Στα σεμινάρια θα προσκληθούν όχι μόνο πιθανοί χρήστες των προϊόντων και υπηρεσιών έρευνας αλλά και οι φορείς που παρέχουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες δημιουργώντας έτσι ένα γόνιμο περιβάλλον ανάπτυξης συνεργασιών ενώ θα καταρτιστεί κατάλογος συμμετεχόντων για την περαιτέρω προώθηση των συνεργασιών αυτών.

Προβλέπονται δράσεις διαπεριφερειακής συνεργασίας για ανταλλαγή εμπειριών σε θέματα εφαρμογών και συστημάτων διάδοσης αποτελεσμάτων έρευνας. Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν συμμετοχή σε σχετικά σεμινάρια/ συνέδρια, συναντήσεις εργασίας, εκτύπωση προσκλήσεων κλπ.

Υποστήριξη αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων

Η υποστήριξη της αξιοποίησης των προϊόντων / υπηρεσιών έρευνας θα γίνεται μέσω του δικτυακού τόπου του Ψηφιακού Κέντρου Έρευνας, κυρίως με τη χρήση των πυλών παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών που αυτός περιλαμβάνει. Οι πύλες αυτές θα παρέχουν διαδικασίες, πληροφόρηση καθώς και τη δυνατότητα χρήσης on-line εργαλείων (τεχνολογική αναζήτηση, αξιολόγηση τεχνολογιών, τεχνοδιάγνωση, συγγραφή επιχειρηματικού σχεδίου) στα θέματα: μεταφοράς τεχνολογίας και προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας, τεχνολογικής αναζήτησης / κατασκευής πρωτοτύπου, δημιουργίας τεχνοβλαστών, διαχείρισης ποιότητας και ζήτησης τεχνολογίας.

Κάθε μία από τις πύλες θα δημιουργηθεί με βάση μια έκθεση / οδηγό, η οποία θα περιγράφει τις βασικές έννοιες που η εκάστοτε πύλη πραγματεύεται, καθώς και τα διαδοχικά βήματα που οδηγούν το χρήστη στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Σε κάθε βήμα των παραπάνω διαδικασιών θα παρέχεται πληροφοριακό υλικό όπως: σχετικά έγγραφα, φόρμες, αρμόδιοι οργανισμοί, κλπ.. ενώ θα δίνεται η δυνατότητα χρήσης των εργαλείων υποστήριξης και ανάπτυξης καινοτόμων εταιριών, που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του ερευνητικού έργου ONLI (On-Line Innovation) στο οποίο συμμετείχε η Ερευνητική Μονάδα URENIO.

Η πύλη παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών για ζήτηση τεχνολογίας θα παρέχει σε επιχειρήσεις, απλούς χρήστες, δημόσιους οργανισμούς κλπ. τη δυνατότητα να προβάλουν τις ανάγκες τους σε τεχνολογικές λύσεις. Οι παραπάνω φορείς θα καταχωρούν τις ανάγκες τους σε ένα θεματικό φόρουμ συζητήσεων στο οποίο θα έχουν πρόσβαση οι ερευνητικοί φορείς. Έτσι διευκολύνεται η ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ "προμηθευτών" και "καταναλωτών" τεχνολογικών λύσεων. Στο φόρουμ θα μπορούν να συζητηθούν και όλα τα θέματα σχετικά με προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, τεχνολογική αναζήτηση / κατασκευή προτύπου, δημιουργία τεχνοβλαστού και μεταφορά τεχνολογίας που είναι αντικείμενα των τεσσάρων άλλων πυλών.

Το έργο θα ολοκληρωθεί με τη σχεδίαση και υλοποίηση 10-15 πιλοτικών εφαρμογών οι οποίες θα αξιοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες ερευνητικών έργων ήδη καταχωρημένων στο Ψηφιακό Κέντρο Έρευνας. Οι εφαρμογές θα αφορούν τη δημιουργία τεχνοβλαστών, την κατασκευή προτύπων, και την ανάπτυξη νέων προϊόντων ή υπηρεσιών μέσα από μια διαδικασία προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας ή μεταφοράς τεχνολογίας ή διαχείρισης ποιότητας. Οι πιλοτικές εφαρμογές θα υποστηριχθούν από τις πύλες παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών του Κέντρου ενώ ένα μέρος του κόστους υλοποίησης θα χρηματοδοτηθεί από το έργο.

 


©2002 Ερευνητική Μονάδα URENIO