Αριστεία στην Κεντρική Μακεδονία Περιφέρεια Κεντρικής ΜακεδονίαςΕρευνητική Μονάδα URENIOΕυρωπαϊκή Ένωση
Tο Πρόγραμμα
Τα Πιλοτικά Έργα του Προγράμματος
Οι Εκθέσεις Προόδου
Οι Εκθέσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση
Τα Παραδοτέα του Προγράμματος
Υλικό Υποστήριξης
Προώθηση της Οικονομίας της Γνώσης και της Καινοτομίας

Εκπαίδευση εργαζόμενων στη διαχείριση καινοτομίας - E-learning

Μακεδονικό Ινστιτούτο Εργασίας (ΜΑΚΙΝΕ)

Θα παραχθεί εκπαιδευτικό υλικό προσαρμοσμένο στις πραγματικές ανάγκες της επιχειρηματικής κοινότητας της περιφέρειας. Θα γίνει εκπαίδευση στα προβλήματα των βιομηχανικών κλάδων και των εργαζομένων, καθώς και στην πρόβλεψη αναγκών και αξιοποίηση των διαθέσιμων ανθρωπίνων πόρων. Θα ακολουθήσει πρακτική επίδειξη εφαρμογών παραδειγμάτων στο εργοστάσιο. θα υλοποιηθούν 3 εκπαιδευτικά σεμινάρια σε στελέχη επιχειρήσεων με θέματα σύγχρονες επικοινωνίες, αυτοματισμούς και πιστοποίηση ποιότητας, ενώ θα γίνει πρακτική εκπαίδευση στην ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2000.

Θα ακολουθήσει συμβατική και ηλεκτρονική (e-learning) εκπαίδευση στελεχών στην τεχνική της συγκριτικής αξιολόγησης, ενώ οι δύο παραπάνω μέθοδοι εκπαίδευσης θα αξιολογηθούν ως προς την αποτελεσματικότητά τους. Τέλος θα διοργανωθεί ένα συνέδριο με θέμα τη λειτουργία υπηρεσιών συγκριτικής αξιολόγησης στην Ελλάδα και την προοπτική επέκτασης τους.

Εκπαίδευση Εργαζομένων σε βιομηχανικούς κλάδους

Σε πρώτο στάδιο θα αναπτυχθούν οι προδιαγραφές και θα παραχθεί εκπαιδευτικό υλικό προσαρμοσμένο στις πραγματικές ανάγκες της επιχειρηματικής κοινότητας της περιφέρειας. Επίσης θα καταδειχθεί η αναγκαιότητα της δια βίου μάθησης στην τοπική επιχειρηματική κοινότητα, αποφέροντας σημαντικά οφέλη παραγωγικότητας.

Το υλικό που θα παραχθεί θα βοηθήσει στην πλήρη αξιοποίηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της περιφέρειας, με ταυτόχρονη διευκόλυνση της οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής, καθώς η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της θα γίνεται σύμφωνα με τους καλύτερους όρους για την περιοχή. Το εκπαιδευτικό υλικό θα καλύψει 10 θεματικά πεδία:

 1. Στρατηγική των επιχειρήσεων
 2. Διαχείριση ποιότητας
 3. Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics)
 4. Διαχείριση καινοτομίας και μεταφορά τεχνολογίας
 5. Οικονομική των επιχειρήσεων
 6. Διαχείριση έργων
 7. Οργάνωση βιομηχανικής παραγωγής
 8. Διαχείριση ανθρώπινων πόρων
 9. Εργατική Νομοθεσία
 10. Μάρκετινγκ

Στο επόμενο στάδιο θα γίνει εκπαίδευση στα προβλήματα των βιομηχανικών κλάδων και εργαζομένων σε θεωρητική βάση. Η συγκεκριμένη ενέργεια στοχεύει στη πληροφόρηση, ενημέρωση και περαιτέρω συντονισμένη εκπαίδευση των εργαζομένων βιομηχανικών κλάδων στα ειδικά θέματα θεωρητικού ενδιαφέροντος και εφαρμογών των πραγματικών συνθηκών του βιομηχανικού περιβάλλοντος παραγωγής. Θα χρησιμοποιηθεί το εκπαιδευτικό υλικό που παράχθηκε κατά το προηγούμενο στάδιο.

Προσδοκώμενο αποτέλεσμα, πέρα της παροχής εξειδικευμένης και συστηματοποιημένης γνώσης, είναι η δυνατότητα παραγωγής ομογενοποιημένων στοιχείων και δεδομένων που αφορούν τους βιομηχανικούς κλάδους και τους εργαζόμενους σ΄ αυτούς, με παράλληλη δυνατότητα συστηματικής παρακολούθησης κι αξιολόγησης.

Προβλέπεται ότι θα πραγματοποιηθούν τέσσερα (4) workshops, σε καθένα από τα οποία θα μετέχουν 20 εργαζόμενοι/ εκπαιδευόμενοι.

Επίσης θα γίνει εκπαίδευση στελεχών στη πρόβλεψη αναγκών και αξιοποίηση των διαθέσιμων ανθρωπίνων πόρων σε θεωρητική βάση. Η ενέργεια αφορά την εκπαίδευση κι εξειδίκευση στελεχών σε διαδικασίες και σύγχρονα συστήματα διάγνωσης, αξιολόγησης και σχεδιασμού μεθόδων κι εργαλείων κάλυψης αναγκών, ζητημάτων καθώς και διοίκησης ανθρωπίνων πόρων των Βιομηχανικών Μονάδων.

Προσδοκώμενο αποτέλεσμα της ενέργειας είναι ο εκσυγχρονισμός και η βελτιστοποίηση των συστημάτων και πρακτικών συντονισμού και διοίκησης του εργατικού δυναμικού, των επιμέρους μονάδων λειτουργίας κάθε βιομηχανικού κλάδου. Προϊόν της διαδικασίας θα είναι τόσο η βελτίωση της επαγγελματικής θέσης των εργαζομένων στην επιχείρηση και μεγιστοποίηση της ικανοποίησης τους από την εργασία τους, όσο και η αναβάθμιση των διοικητικών και παραγωγικών τμημάτων των κλάδων. Η συγκεκριμένη δράση θα βάλει, παράλληλα, τις βάσεις για τη σταδιακή εξοικείωση των εργαζομένων με τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις κι εφαρμογές, με τρόπο όχι ανταγωνιστικό στην υπάρχουσα εργασιακή πρακτική κι εμπειρία των εργαζομένων.

Προβλέπεται ότι θα πραγματοποιηθούν τέσσερα (4) workshops, σε καθένα από τα οποία θα μετέχουν 20 εργαζόμενοι/ εκπαιδευόμενοι.

Την εκπαίδευση θα ακολουθήσει πρακτική επίδειξη εφαρμογών παραδειγμάτων στο εργοστάσιο. Θα πραγματοποιηθούν δέκα εκπαιδευτικές επισκέψεις στα αντικείμενα των θεματικών πεδίων των 20 ατόμων η κάθε μία. Η ενέργεια αυτή αφορά το πρακτικό μέρος της κατάρτισης στις σύγχρονες ανάγκες των βιομηχανικών κλάδων και του εργατικού δυναμικού καθώς και στις σύγχρονες πρακτικές συντονισμού κι αξιοποίησης των διαθέσιμων ανθρωπίνων πόρων σε θεωρητική βάση. Η ενέργεια αυτή στοχεύει στη προώθηση της γνώσης και στην εμπειρική εφαρμογή αυτής στις ρεαλιστικές συνθήκες των βιομηχανικών μονάδων παραγωγής.

Εκπαίδευση στις σύγχρονες επικοινωνίες, αυτοματισμούς και πιστοποίηση ποιότητας

Θα υλοποιηθούν 3 εκπαιδευτικά σεμινάρια σε στελέχη επιχειρήσεων με στόχο την πληροφόρηση, ενημέρωση και περαιτέρω συντονισμένη εκπαίδευση των εργαζομένων βιομηχανικών κλάδων στα ειδικά θέματα θεωρητικού ενδιαφέροντος και εφαρμογών των πραγματικών συνθηκών του βιομηχανικού περιβάλλοντος παραγωγής. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα αφορούν σύγχρονες επικοινωνίες, αυτοματισμούς και πιστοποίηση ποιότητας.

Σε δύο επιχειρήσεις στην περιφέρεια της Κ. Μακεδονίας θα γίνει πρακτική εκπαίδευση στην ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2000. Το ανθρώπινου δυναμικό θα εκπαιδευθεί στους τομείς της προηγούμενης ενότητας, και θα υποβοηθηθεί για να χειριστεί την καταγραφή της Υπάρχουσας Κατάστασης, τη σύνταξη Μελέτης Εφαρμογής ISO 9001:2000, τη σύνταξη Εγχειριδίου Ποιότητας και την ανάπτυξη Εντύπων-Προγραμμάτων Ποιότητας. Με την ολοκλήρωση της ενέργειας, οι επιχειρήσεις θα είναι σε πλήρη ετοιμότητα για να λάβουν πιστοποιητικό από πιστοποιημένο φορέα πιστοποίησης για την εισαγωγή συστήματος διασφάλισης ποιότητας.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα θα είναι οφέλη τόσο επί του ανταγωνισμού, όσο και εσωτερικά, με βελτίωση και αύξηση της ταχύτητας του χειρισμού των εσωτερικών διαδικασιών και τη αντίστοιχη αύξηση της παραγωγικότητας.

Η αξιολόγηση θα εξετάσει επίσης τη βελτίωση στην υλοποίηση της εισαγωγής του συστήματος διασφάλισης ποιότητας, και τη μείωση της απόκλισης των αναμενόμενων αποτελεσμάτων από τα πραγματικά μέσω της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν ως θέμα προώθησης των ευνοϊκών επιπτώσεων της κατάλληλης εκπαίδευσης για την επίτευξη επιχειρηματικών στόχων, ενώ ενέργειες δημοσιότητας (ενημερωτικό υλικό, ημερίδα) θα αποτελέσουν μέσα για την διάδοση των αποτελεσμάτων.

Ανάπτυξη υπηρεσιών

Θα δημιουργηθούν νέες υπηρεσίες προς το ανθρώπινο δυναμικό, οι οποίες αναλαμβάνουν τον σχεδιασμό της εξέλιξης του στην αγορά εργασίας, και θα αναλαμβάνουν την κατεύθυνση του στον καταλληλότερο φορέα που θα τον βοηθήσει να επιτύχει την εξέλιξη αυτή. Με αυτό τον τρόπο, το ανθρώπινο δυναμικό θα κατευθύνεται στον πλέον κατάλληλο φορέα εύρεσης εργασίας, εφ' όσον ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς, ενώ θα κατευθύνεται σε φορείς κατάρτισης, με ή χωρίς εύρεση προσωρινής εργασίας ή ημιαπασχόλησης εάν παρουσιάζεται απόκλιση. Οι υπηρεσίες θα παρέχονται κυρίως με ηλεκτρονική μορφή (Internet).

Η ενέργεια αυτή αναμένεται να βοηθήσει στη μείωση της ανεργίας, να προσφέρει ένα δείκτη της κατεύθυνσης των ζητούμενων επιθυμητών χαρακτηριστικών στην αγορά εργασίας, και να λειτουργήσει ως μέσο διασύνδεσης του ανθρώπινου δυναμικού με τους φορείς κατάρτισης και των εργοδοτών.

Εκπαίδευση στελεχών στο Βenchmarking

Θα γίνει συμβατική εκπαίδευση στην τεχνική της συγκριτικής αξιολόγησης (Βenchmarking). Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι στελέχη εταιριών που επιθυμούν να υλοποιούν διαδικασίες συγκριτικής αξιολόγησης χρησιμοποιώντας εσωτερικούς ανθρώπινους πόρους, στελέχη κέντρων συγκριτικής αξιολόγησης - εταιριών συμβούλων και στελέχη που δραστηριοποιούνται αυτόνομα στην αγορά. Η εκπαίδευση θα είναι επιδοτούμενη και θα περιλαμβάνει δύο στάδια:

 • Θεωρητική κατάρτιση των εκπαιδευομένων μέσω παρακολούθησης σεμιναρίων.
 • Πρακτική εφαρμογή σε επιχειρήσεις πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Η πρακτική εφαρμογή αναμένεται να διεξαχθεί σε 20 εταιρίες.

Η εκπαίδευση των στελεχών και ειδικότερα η διεξαγωγή της πρακτικής εξάσκησης αναμένεται ότι θα συμβάλλει στην προώθηση της αξίας των μεθόδων συγκριτικής αξιολόγησης μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου της περιφέρειας και θα συντελέσει στη δημιουργία αρχείου με δεδομένα βέλτιστης πρακτικής και πρότυπα αναφοράς σε περιφερειακό επίπεδο.

Παράλληλα με την προηγούμενη ενέργεια θα διεξαχθεί και ηλεκτρονική εκπαίδευση (εκπαίδευση από απόσταση) στελεχών σε διαδικασίες συγκριτικής αξιολόγησης. Για αυτό το λόγο θα αναπτυχθεί ηλεκτρονικός κόμβος e-Learning, μέσω του οποίου θα παρασχεθούν, σε πιλοτική μορφή, εκπαιδευτικά μαθήματα σε 20 επιλεγμένα στελέχη. Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει αλληλεπιδραστικές εκπαιδευτικές εκδηλώσεις κάνοντας χρήση της υποδομής του δικτύου Internet, συμπεριλαμβανομένων της άμεσης αλληλεπίδρασης, των εικονικών τάξεων και των παρουσιάσεων σε μεγάλα ακροατήρια με τεχνικές τηλεδιάσκεψης.

Προσδοκώμενο αποτέλεσμα, πέραν της παροχής εξειδικευμένης και συστηματοποιημένης γνώσης, είναι η δυνατότητα παραγωγής ομογενοποιημένων στοιχείων και δεδομένων που αφορούν συγκεκριμένους επιχειρηματικούς κλάδους και τους εργαζόμενους σ΄ αυτούς, με παράλληλη δυνατότητα συστηματικής παρακολούθησης κι αξιολόγησης.

Θα ακολουθήσει αξιολόγηση των δύο διαφορετικών μεθόδων εκπαίδευσης στη συγκριτική αξιολόγηση, τη συμβατική εκπαίδευση και την εκπαίδευση μέσω του ηλεκτρονικού κόμβου (e-learning). Για αυτό το σκοπό θα δημιουργηθεί ομάδα αξιολογητών, η οποία θα είναι υπεύθυνη για την παραγωγή υλικού αξιολόγησης (έντυπα), για την τακτική διεξαγωγή των αξιολογήσεων και για την επεξεργασία των στοιχείων που θα προκύψουν. Η αξιολόγηση θα περιλαμβάνει τόσο έμψυχους συντελεστές (υπεύθυνους, εκπαιδευόμενους κ.λ.π.) όσο και άψυχους όπως οι σκοποί και οι στόχοι του προγράμματος, η μεθοδολογία, το υλικό, ο εξοπλισμός, η οργάνωση και λειτουργία, κ.λ.π.

Η εκτίμηση αποτελεσμάτων θα επικεντρωθεί σε ζητήματα διαδικασιών και επιπέδου δεξιοτήτων και γνώσεων των υπαλλήλων, θέματα δηλαδή που καθορίζουν και την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής συγκριτικής αξιολόγησης. Για την εκτίμηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας θα χρησιμοποιηθούν ποσοτικοί και συνθετικοί ποιοτικοί δείκτες.

Διάδοση Αποτελεσμάτων

Η ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των στελεχών επιχειρήσεων καθώς και των εργοδοτών για τις δυνατότητες της συγκριτικής αξιολόγησης θα γίνει με την διάθεση φυλλαδίου, και άλλου έντυπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού προώθησης της δράσης.

Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα προετοιμαστεί και διοργανωθεί ένα συνέδριο με θέμα τη λειτουργία υπηρεσιών συγκριτικής αξιολόγησης στην Ελλάδα και την προοπτική επέκτασης τους. Επιδίωξη του συνεδρίου είναι να αναδείξει τη συμβολή της μορφής αυτής οργάνωσης και παροχής υπηρεσιών για την προώθηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας και την αύξηση της απασχόλησης, παρέχοντας τη δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων και ενημέρωσης από ειδικούς επιστήμονες και στελέχη επιχειρήσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, σχετικά με σύγχρονους τρόπους οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων.

 


©2002 Ερευνητική Μονάδα URENIO