Αριστεία στην Κεντρική Μακεδονία Περιφέρεια Κεντρικής ΜακεδονίαςΕρευνητική Μονάδα URENIOΕυρωπαϊκή Ένωση
Tο Πρόγραμμα
Τα Πιλοτικά Έργα του Προγράμματος
Οι Εκθέσεις Προόδου
Οι Εκθέσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση
Τα Παραδοτέα του Προγράμματος
Υλικό Υποστήριξης
Προώθηση της Οικονομίας της Γνώσης και της Καινοτομίας

Επιτροπή Παρακολούθησης

Στην Επιτροπή Παρακολούθησης του πρόγραμματος "Αριστεία στην Κεντρική Μακεδονία" συμμετέχουν οι παρακάτω φορείς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίοι διακρίθηκαν στον σχεδιασμό και την εφαρμογή προηγούμενων προγραμμάτων της Περιφέρειας όπως: RTP, IRISI, RIS+ και ROP:

 • Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας
 • Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
 • Ερευνητική Μονάδα URENIO
 • Σύμβουλος Διαχείρισης του ΠΕΠ
 • Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ)
 • Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ)
 • Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (ΕΚΘ)
 • Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (EKETA)
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 • Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ)

 


©2002 Ερευνητική Μονάδα URENIO