Αριστεία στην Κεντρική Μακεδονία Περιφέρεια Κεντρικής ΜακεδονίαςΕρευνητική Μονάδα URENIOΕυρωπαϊκή Ένωση
Tο Πρόγραμμα
Τα Πιλοτικά Έργα του Προγράμματος
Οι Εκθέσεις Προόδου
Οι Εκθέσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση
Τα Παραδοτέα του Προγράμματος
Υλικό Υποστήριξης
Προώθηση της Οικονομίας της Γνώσης και της Καινοτομίας

Τεχνική Βοήθεια

Η τεχνική βοήθεια περιλαμβάνει:

 • Εγκατάσταση Συστήματος Τεχνικής Υποστήριξης για την Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Ποιότητας του προγράμματος
 • Δράσεις προβολής και δημοσιότητας του προγράμματος
 • Επιλογή και απασχόληση Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της διαχείρισης του προγράμματος

Ενέργειες Συστήματος Τεχνικής Υποστήριξης

1. Παρακολούθηση και διοικητική υποστήριξη

Δημιουργία της μονάδας διαχείρισης η οποία θα είναι υπεύθυνη για το συντονισμό της δράσης, την οικονομική διαχείριση του προϋπολογισμού για την παρακολούθηση και αξιολόγηση καθώς και τη γραμματειακή υποστήριξη.

2. Τεχνικά δελτία έργου για τις 10 δράσεις

 • Συνεργασία με τους φορείς υλοποίησης των έργων για την εξειδίκευση των δράσεων του συμβολαίου σε πακέτα εργασίας και αντίστοιχα παραδοτέα
 • Σύνταξη τεχνικών δελτίων έργου για τα 10 έργα
 • Σύνταξη αναλυτικών οδηγιών προς τους φορείς υλοποίησης των 10 έργων, σχετικά με:
  1. τις προδιαγραφές εργασίας και παραδοτέων κάθε έργου
  2. την επικοινωνία με την ομάδα διαχείρισης και τη μονάδα αξιολόγησης
  3. το περιεχόμενο των εξαμηνιαίων εκθέσεων αναφοράς προς τη μονάδα αξιολόγησης
  4. τις συμβατικές υποχρεώσεις αναφορικά με την κατανομή του προϋπολογισμού και την επιλεξιμότητα των δαπανών.
 • Καταγραφή προδιαγραφών εργασίας της μονάδας παρακολούθησης και αξιολόγησης
 • Επικοινωνία με την Ομάδα Διαχείρισης

3. Σύνταξη 4 εξαμηνιαίων εκθέσεων αξιολόγησης για κάθε δράση

Η εξαμηνιαία έκθεση αξιολόγησης κάθε έργου παρουσιάζει μία πλήρη εικόνα για το στάδιο καθενός από τα 10 έργα, την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού του αντικειμένου. Αποσκοπεί στην ενημέρωση της Ομάδας Διαχείρισης για την πορεία των, σε εξέλιξη, έργων (ενδεχομένως τα 10 έργα να μην εξελίσσονται ταυτόχρονα). Η εξαμηνιαία έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται στα ελληνικά.

Η σύνταξη της έκθεσης αξιολόγησης προϋποθέτει ότι, κατά το υπό εξέταση διάστημα, η μονάδα αξιολόγησης:

 • επικοινωνεί τακτικά με τους φορείς υλοποίησης των 10 έργων,
 • συλλέγει τις εξαμηνιαίες εκθέσεις από τους φορείς υλοποίησης,
 • αξιολογεί την τήρηση των προδιαγραφών για τα παραδοτέα,
 • πραγματοποιεί ποιοτικό έλεγχο των παραδοτέων,
 • ελέγχει την τήρηση του συμβολαίου και των κανόνων επιλεξιμότητας των δαπανών,
 • παρεμβαίνει στους φορείς υλοποίησης για τυχόν διορθωτικές κινήσεις και βελτίωση της ποιότητας των έργων.

Η εξαμηνιαία έκθεση αξιολόγησης, μετά την επικύρωση από την Ομάδα Διαχείρισης, καταχωρείται στην ψηφιακή βάση παρακολούθησης του προγράμματος.

4. Σύνταξη 3 εκθέσεων προόδου

Η εξαμηνιαία έκθεση προόδου αποσκοπεί στην ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του συνολικού προγράμματος (10 έργα, ομάδα διαχείρισης, μονάδα αξιολόγησης και παρακολούθησης) κατά το υπό εξέταση χρονικό διάστημα.

Συντάσσεται με βάση τις προδιαγραφές και την τυποποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην αγγλική γλώσσα.

Στηρίζεται στα στοιχεία των εκθέσεων αξιολόγησης καθενός από τα 10 έργα, καθώς και σε πρόσθετα στοιχεία για τη λειτουργία και τις δράσεις της ομάδας διαχείρισης και της μονάδας αξιολόγησης.

Παραδίδεται στην Ομάδα Διαχείρισης ένα μήνα πριν από την αποστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να ενσωματωθούν τυχόν παρατηρήσεις και διορθώσεις.

Η εξαμηνιαία έκθεση προόδου, μετά την επικύρωση από την Ομάδα Διαχείρισης, καταχωρείται στην ψηφιακή βάση παρακολούθησης του προγράμματος.

5. Σύνταξη ενδιάμεσης έκθεσης

Η ενδιάμεση έκθεση αποσκοπεί στην ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του συνολικού προγράμματος (10 έργα, ομάδα διαχείρισης, μονάδα αξιολόγησης και παρακολούθησης) από την έναρξη έως τη μέση του προγράμματος. Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της δεύτερης δόσης χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Συντάσσεται με βάση τις προδιαγραφές και την τυποποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην αγγλική γλώσσα.

Στηρίζεται στα στοιχεία των εκθέσεων αξιολόγησης καθενός από τα 10 έργα, καθώς και σε πρόσθετα στοιχεία για τη λειτουργία και τις δράσεις της ομάδας διαχείρισης και της μονάδας αξιολόγησης. Παρουσιάζει με λεπτομέρεια την εξέλιξη, τις δράσεις, και τα παραδοτέα κάθε έργου, καθώς και της ομάδας διαχείρισης και της μονάδας αξιολόγησης. Περιλαμβάνει, επίσης, αναλυτικά οικονομικά στοιχεία του προγράμματος για το υπό εξέταση χρονικό διάστημα: σύνολο πραγματοποιηθεισών δαπανών και ανάλυση των δαπανών στις επιλέξιμες κατηγορίες. Ανεξάρτητο σώμα ορκωτών ελεγκτών πραγματοποιεί έλεγχο δαπανών και συμβολαίων και συντάσσει σχετική έκθεση απολογισμού, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ενδιάμεσης έκθεσης.

Η ενδιάμεση έκθεση παραδίδεται στην Ομάδα Διαχείρισης ένα μήνα πριν από την αποστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να ενσωματωθούν τυχόν παρατηρήσεις και διορθώσεις.

Η ενδιάμεση έκθεση, μετά την επικύρωση από την Ομάδα Διαχείρισης, καταχωρείται στην ψηφιακή βάση παρακολούθησης του προγράμματος.

6. Σύνταξη τελικής έκθεσης

Η τελική έκθεση αποσκοπεί στην ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του συνολικού προγράμματος (10 έργα, ομάδα διαχείρισης, μονάδα αξιολόγησης και παρακολούθησης) από την έναρξη έως το τέλος του προγράμματος. Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της τελευταίας δόσης χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Συντάσσεται με βάση τις προδιαγραφές και την τυποποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην αγγλική γλώσσα.

Στηρίζεται στα στοιχεία των εκθέσεων αξιολόγησης καθενός από τα 10 έργα, καθώς και σε πρόσθετα στοιχεία για τη λειτουργία και τις δράσεις της ομάδας διαχείρισης και της μονάδας αξιολόγησης. Παρουσιάζει με λεπτομέρεια την εξέλιξη, τις δράσεις, και τα παραδοτέα κάθε έργου, καθώς και της ομάδας διαχείρισης και της μονάδας αξιολόγησης. Περιλαμβάνει, επίσης, αναλυτικά οικονομικά στοιχεία του προγράμματος για το υπό εξέταση χρονικό διάστημα: σύνολο πραγματοποιηθεισών δαπανών και ανάλυση των δαπανών στις επιλέξιμες κατηγορίες. Ανεξάρτητο σώμα ορκωτών ελεγκτών πραγματοποιεί έλεγχο δαπανών και συμβολαίων και συντάσσει σχετική έκθεση απολογισμού, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της τελικής έκθεσης.

Η τελική έκθεση παραδίδεται στην Ομάδα Διαχείρισης ένα μήνα πριν από την αποστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να ενσωματωθούν τυχόν παρατηρήσεις και διορθώσεις.

Η τελική έκθεση, μετά την επικύρωση από την Ομάδα Διαχείρισης, καταχωρείται στην ψηφιακή βάση παρακολούθησης του προγράμματος.

 


©2002 Ερευνητική Μονάδα URENIO