Τεχνολογία και εφαρμογές του ξύλου

Η παρουσα εφαρμογή στόχο έχει αντικείμενο την παροχή γνώσης και πληροφόρησης για νέα υλικά, μηχανήματα ή διεργασίες σχετικές με την διαδικασία μεταποίησης του ξύλου.

Οι αλλαγές οι οποίες συντελούνται τόσο στο χώρο των πρώτων υλών ξύλου και άλλων προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις ξυλοκατασκευές και στα έπιπλα, όσο και στο χώρο των εφαρμοζόμενων τεχνολογιών για την παραγωγή των ξυλοκατασκευών και των επίπλων, είναι ραγδαίες και καταλυτικές. Νέες μηχανές χρησιμοποιούνται στην παραγωγή με εφαρμογή συστημάτων Η/Υ, CAD CAM, με αυτόματες γραμμές παραγωγής, με χρήση ρομπότ.

Παράλληλα νέα προϊόντα ξύλου εμφανίζονται στην αγορά, ειδικά στο χώρο των συγκολλημένων προϊόντων ξύλου, νέες συγκολλητικές ουσίες, νέα προϊόντα βερνικιών, νέα προϊόντα πολυμερών και όλα αυτά τα προϊόντα χρησιμοποιούνται στην παραγωγή των σύγχρονων κουφωμάτων, πατωμάτων, ξυλοκατασκευών, επίπλων, με εφαρμογή των νέων τεχνολογιών, για τα οποία τα άτομα του κλάδου έχουν ελλιπή ή καθόλου ενημέρωση.

Τα δεδομένα αυτά σε συνδυασμό με τον παγκόσμιο πλέον ανταγωνισμό που υφίσταται ο κλάδος του ξύλου στην Ελλάδα καθιστούν αναγκαία την εισαγωγή της καινοτομίας ως εργαλείο, για να καταφέρουν οι Ελληνικές επιχειρήσεις να επιβιώσουν αλλά και να προσαρμοστούν στην σύγχρονη Ευρωπαϊκή αγορά.

Η παρούσα εφαρμογή παρέχει λεπτομερή πληροφορία στα ακόλουθα στάδια

  • 1ο Στάδιο: Δομή και ιδιότητες του ξύλου, τεχνολογία του ξύλου, και εφαρμογές του στα συγκολλημένα προϊόντα
  • 2ο Στάδιο: Εφαρμογή νέων υλικών με παραδοσιακούς τρόπους χειρισμού
  • 3ο Στάδιο: Υπάρχουσα κατάσταση στην παραγωγική διαδικασία στις επιχειρήσεις του κλάδου του ξύλου και
  • 4ο Στάδιο: Παρουσίαση μιας τυπικής επιχείρησης

Η επιμέλεια του υλικού της παρούσας εφαρμογής έγινε με ευθύνη του καθηγητή του Τ.Ε.Ι. Λάρισας κ. Γεωργίου Νταλού.

Σύνδεση με τo roadmap για την τεχνολογία και τις εφαρμογές του ξύλου


Επιμέλεια υλικού

Δρ. Γιώργος Νταλός
Τμήμα Σχεδ. & Τεχνολογίας
Ξύλου και Επίπλου
Τ.Ε.Ι. Λάρισας
Καρδίτσα
Τηλ: 24410 71752 εσωτ. 129
Fax: 24410 28299
E-mail: [email protected]

Ενδεικτικές σχετικές συνδέσεις

Δομή & Ιδιότητες Ξύλου:

Τεχνολογία ξύλου και σύνθετων συγκολλημένων προϊόντων:

Κατεργασία του ξύλου

Περισσότερες συνδέσεις αναφέρονται στις επιμέρους κατηγορίες του ψηφιακού οδηγού