Πλατφόρμες Έξυπνης Πόλης

visit URENIO homepage

Οι έξυπνες πόλεις είναι συστήματα καινοτομίας που συνδυάζουν καινοτόμα clusters, φορείς έρευνας και τεχνολογίας, και ψηφιακούς χώρους καινοτομίας. Οι πλατφόρμες επιτρέπουν τη δημιουργία ψηφιακών χώρων οι οποίοι διευκολύνουν πέντε βασικές διαδικασίες καινοτομίας.

Πλατφόρμες Έξυπνης Πόλης